Vedtægter

Vedtægter for Syd-Vestsjællands Jagtforening
1.0    Navn og hjemsted
Sydvestsjællands Jagtforening er en sammenlægning af Dansk Jagtforening - Korsør og Skælskør afdelingerne, Landsjagtforeningen af 1923 i Korsør og Eggeslevmagle, samt Strandjagtforeningen i Korsør.
         1.1        Foreningens navn er SYDVESTSJÆLLANDS JAGTFORENING
         1.2        Foreningens hjemsted er Korsør
2.0    Forholdet til Danmarks Jægerforbund
         2.1        For at bibeholde det lokale islæt afholdes arrangementer geografisk rundt i området, fortrinsvis de sædvanlige lokaliteter.
       2.1a       Generalforsamlingen afholdes hvert år i foreningens klubhus. p.t. Revhuset i Korsør.
        2.2         Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen, og går forud for disse vedtægter.
         2.2        DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
3.0    Formål og opgaver.
         3.1        Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disse interesser i tilslutning til DJ´s formål.
4.0    Optagelse
         4.1        Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.
5.0    Ophør
         5.1        Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst 1 måneds skriftlig varsel til udgangen af december.
        5.2         Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.
5.3         Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ´s vedtægter, paragraf 36 – 41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ’s hovedbestyrelse.
        5.4         Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.
6.0    Kontingent og hæftelser.
        6.1         Medlemmer skal betale en af generalforsamlingens fastsat årligt kontingent.
        6.2         Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie-, junior- og seniormedlemmer, samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelser om forfaldstid m.v.
        6.3         Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
        6.4         Forslag til æresmedlemmer indstilles til bestyrelsen, som beslutter om den indstillede skal optages som æresmedlem.
Et æresmedlem er kontingent fri og indtager de samme rettigheder som ordinære medlemmer.
7.0        Ordinær generalforsamling
7.1         Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
7.2         Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 30 dage før generalforsamlingens afholdelse.
7.3         Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i Jægerforbundets medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.
7.4         Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1                    Valg af dirigent.
2                    Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3                    Beretning fra udvalg.
4                    Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
5                    Indkomne forslag.
6                    Fastlæggelse af kontingent.
7                    Valg af formand og / eller kasserer.
8                    Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9                    Valg af 2 suppleanter.
10                  Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
11                  Eventuelt.
8.0    Ekstraordinær generalforsamling
8.1        Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 30 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.
Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.
9.0    Afstemninger
         9.1        Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
9.2        Hvert medlem har én stemme.
9.3        Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 5 medlemmer begærer skriftlig afstemning.
         9.4        Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
         9.5        Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.
         9.6        Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.
10.0  Bestyrelsen
         10.1      Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.
         10.2      Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
         10.3      Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.
         10.4      Formand og kasserer kan ikke afgå samtidig.
10.5      Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.
10.6      Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 2 af 7 medlemmer af bestyrelsen begærer det. Såfremt formanden afgår i utide, sidder næstformanden frem til førstkommende generalforsamling.
         10.7      Suppleanter som indtræder i bestyrelsen midt i en periode sidder perioden ud.
         10.8      Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
         10.9      Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
         10.10    Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende
11.0  Tegningsret
         11.1      Foreningen tegnes af formanden.
         11.2      Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.
12.0  Formue og regnskabsår
12.1      Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer
12.2      Regnskabsåret er kalenderåret.
13     Revision
         13.1      De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.
         13.2      Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
         13.3      Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.
14.0  Sammenslutning
14.1      Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre jagtforeninger under Jægerforbundet, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.
15.0  Opløsning
         15.1      Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.
         15.2      Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt - forvaltes af Jægerforbundet i indtil fem år. Stiftes en ny jagtforening under Jægerforbundet i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye jagtforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Jægerforbundet, som skal anvende den til naturbevarende formål.
16.0  Ikrafttræden
         16.1      Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen i 1993, træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund.
Ovenstående vedtægter er godkendt af generalforsamlingen
Godkendt af Danmarks Jægerforbund's hovedbestyrelse
den 26 / 09 1993
Ændringer af vedtægter.
Vedtaget med alle stemmer på ordinær generalforsamling den 28 januar 1999.
§ 10.2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
Ændres til:
§ 10.2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer
Ændringer af vedtægter.
Vedtaget med alle stemmer på ekstraordinær generalforsamling den 14 maj 2001
§7.2  Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 30 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ændres til :
§7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 30 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§12.2 Regnskabsåret er kalenderåret.
Ændres til:
§12.2  Regnskabsåret er fra 1 oktober til 30 september.
§ 2.1a Tilføjet på generalforsamlingen i 2007

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/