REFERAT 2017- 2018

Referater fra generalforsamlinger.

 

Gamle referater fra 2004-2006
Gamle referater fra 2007-2011
Gamle referater fra 2012 - 2016

_____________________________________________________________

Referat af bestyrelsesmøde den 10 januar 2017
Referat af bestyrelsesmøde den 8 februar 2017
Referat af bestyrelsesmøde den 7 marts 2017
Referat af bestyrelsesmøde den 2 maj 2017
Referat af bestyrelsesmøde den 13 juni 2017
Referat af bestyrelsesmøde den 5 september 2017
Referat af bestyrelsesmøde den 3 oktober 2017
Referat af bestyrelsesmøde den 17 oktober 2017
Referat af bestyrelsesmøde den 14 november 2017

Referat af bestyrelsesmøde den 12 december 2017
____________________________________________________

2018

Referat af bestyrelsesmøde den 9 januar 2018
Referat af bestyrelsesmøde den 13 februar 2018

Referat af bestyrelsesmøde den 13 marts 2018


Referat af bestyrelsesmøde den 8 maj 2018
Referat af bestyrelsesmøde den 12 juni 2018
Referat af bestyrelsesmøde den 7 august 2018
Referat af bestyrelsesmøde den 11 september 2018

Møde i oktober blev aflyst.

Referat af bestyrelsesmøde den 13 november 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Til top

 

Syd-Vestsjællands Jagtforening

 

Referat af bestyrelsesmøde den 13. november kl. 19.00  2018 i Revhuset.

 

 

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Carlo Olsen, Jørgen Lang, Per Pedersen

 

Afbud. Kim Jensen, Kristian Larsen

 

 

Godkendelse af det sidste referat. ok

 

 

Meddelelser

Bestyrelsesmøde i oktober blev aflyst.

Kim Jepsen undersøger om der er et areal som kan anvendes til hundetrædning f. eks den gamle stadion på Ørnumvej eller et andet areal.

Jagt i Korsør Lystskov d 6. november. Der blev skudt 6 krikænder 4 gråænder, 1 hare og en sneppe.

 

Generalforsamlingen

Der er ingen oplysning medlemmernes indmeldelses år. Nåle kan derfor kun uddeles hvis medlemmerne selv gør opmærksom på de er berettiget et en jubilæumsnål.

Den fremsendte dagsorden blev godkendt.

 

 

Kommende arrangementer

Der er jagt i Korsør Lystskov den 6. dec.

Der afholdes 2 andejagter, deltagere indkaldes vis sms 3 dage før.

 

Forslag til nye arrangementer Slagter/vildtretter  i 2019.

 

Lerduebanen Stigsnæs.

Ansøgning om miljøgodkendelse er indsendt.

Foreningen har godkendelse fra Slagelse Kommunes ejendomsadministration til der kan etableres en støjvold.

Der skal søges om myndighedstilladelse hos kommunen og der skal søges byggetilladelse til maskinhuse m.v. Disse tilladelser kan ikke gives før miljøgodkendelsen er givet.

 

Bestyrelsesmøder i 2018

11. december

 

 

Eventuelt.

 

ingen

 

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

 Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde den 7. august kl. 19.00  2018 i Revhuset.

 

(bestyrelsesmødet var flyttet en uge frem)

 

 

Deltagere: Lene Jensen, Kim Jensen, Gert Jensen, Per Pedersen, Carlo Olsen, Jørgen Lang

Afbud. Kristian Larsen

 

 

Godkendelse af det sidste referat. ok

 

 

Meddelelser

Låsesystem på Revhuset er udskiftet. Vi har pt ikke modtaget de nye nøgler.

Magnus er tilmeldt hundeinstruktørkursus.

Der er kommet et nye medlemmer. Vi har ikke modtaget udmeldinger som følge af oprettelse af Trelleborg Jagtforening.

 

 

Bladet

Bladet udsendes med post som vi plejer

Der er deadline til bladet 1. september.

 

 

Kommende arrangementer

 

Jagtgudstjeneste i Tårnborg Kirke Den 21. oktober kl 16.30. Der er efterfølgende spisning i præsteboligen.

 

Biks og Banko i Revhuset den 23. oktober kl 18.00. Der tilmelding til Lene.

 

Jægeraften hos Slagelse Camping og Outdoor, Karolinevej i Slagelse den 25. oktober  kl 19.00.

 

 

Lerduebanen Stigsnæs.

 

Der har været afholdt på banen med Jan Rygård fra Danmarks Jægerforbund, Slagelse Kommunes miljøafdeling og ejendomsadministration.

Der påbegyndes  udarbejdelse af ny miljøgodkendelse  som indsendes til kommunen. Kommunens ejendomsadministration foranlediger politisk accept af en støjvold på banen.

Jagtforeningen og DJ står herefter for etablering sammen RGS.

Kastemaskiner m.v. til sportingbanen skal hjemtages fra fabrikken. Det undersøges hvorledes økonomien kan ske da maskinerne skal betales før tilskuddet kan hjemtages fra skydebanepuljen.

 

 

Bestyrelsesmøder i 2018

 

 

11. september

09. oktober

13. november

11. december

 

 

Eventuelt.

 

Ingen

 

 

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

 Til top

Referat af bestyrelsesmøde den 11. september kl. 19.00  2018 i Revhuset.

 

 

Deltagere: Lene Jensen, Kim Jensen, Gert Jensen, Carlo Olsen, Jørgen Lang, Kristian Larsen

Kim Jepsen

Afbud. Per Pedersen

 

 

Godkendelse af det sidste referat. ok

 

 

Meddelelser

Kim Jepsen oplyste at der afholdes møde på Postgården i Skælskør angående havvindmøller syd for Omø sammen med DOF og Naturfredningsforeningen.

Weekendens sommermarked på Panzermuseum east er ok.

 

Bladet

Bladet er ved at være færdig til udsendelse

Dagsorden til generalforsamling udarbejdes af Jørgen sendes straks

 

Kommende arrangementer

 

Jagt i Lystskoven afholdes den 8. november, og 6. dec. Deltager udtrækkes på Jægeraften

Der er ikke fastlagt tidspunkt for andejagter.

 

 

Lerduebanen Stigsnæs.

 

Der har været afholdt yderligere et møde på lerduebanen med Jan Rygård og Morten Thim Jensen fra Danmarks Jægerforbund (DJ).

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem foreningen og DJ. DJ´s skydekonsulenter udarbejder en ansøgning om ny miljøgodkendelse af banen. Aftalen er gratis for foreningen.

DJ fremsender nyt forslag til baneindretning i uge 38.

Foreningen har modtaget accept fra kommunen (som ejer af arealet) til den videre udbygning. Der kan således indsendes et projekt til myndighedsbehandling d.v.s i første omgang ansøgning om  miljøgodkendelse.

Kastemaskiner m.v. til sportingbanen skal hjemtages fra fabrikken. Vi opbevarer maskinerne indtil montering og betaler 75 % af tilbudsprisen. Tilskuddet fra skydebanepuljen kan således hjemtages. Det resterende beløb betales når maskinerne er monteret og fungerer. Foreningen råder den nødvendige kapital på foreningens bankkonti. Det er herefter muligt at søge nye midler fra skydebanepuljen.

 

Bestyrelsesmøder i 2018

 

09. oktober

13. november

11. december

 

 

Eventuelt.

 

Ingen

 

Jørgen Lang

Sekretær

 

 Til top

Referat af bestyrelsesmøde den 12. juni kl. 19.00  2018 i Revhuset.

 

 

 

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Jørgen Lang, Kim Jensen,

Carlo Olsen, Kristian Larsen,

Jægerrådsformand Kim Jepsen.

Afbud: Per Pedersen

 

 

 

Godkendelse af det sidste referat. ok

 

 

 

 

Meddelelser

 

Kim Jepsen mødte angående Jesper Schyttes oplysninger på Facebook om trafikpåkørsler af råvildt på Skovvejen i Korsør ved Lystskoven. Jesper Schytte har ikke sørget for at dyrene blev eftersøgt med registrerede schweisshunde. Der er ved trafikpåkørsler ikke lovkrav om tilkaldelse af registrerede schweisshunde. Han må dog kun eftersøge hvor han har jagtret og kun i jagttiden. Der er således ikke oplysninger om overtrædelse af jagtloven men vi bør fremover være opmærksomme på hvad der foregår og eftersøgningerne kun sker med de registrerede schweisshunde.

 

Hornblæsere kommer til marked ved Pansermuseum.

 

Der har været afholdt et kursus i Vildtsygdomme og Hygiejne i Revhuset. Der var 15 deltagere.

 

Brunch og banko den 24. juni 2018 i Revhuset er aflyst på grund af manglende tilmeldinger.

 

Fryser i udhuset bliver tømt – Lene sørger for dette

 

Sct. Hans på torvet. Kristian stiller op med med laiser

 

Udtrækning af bukke: Lystskoven Kristian Larsen har skudt en buk. Jens Schrøder er også udtrukket. På Golfbanen blev Henning ? og Jes Nissen udtrukket.

 

Til Bukkemorgen var mødt 22 personer med 3 bukke

 

Kommende arrangementer

 

Ingen bemærkninger

 

Lerduebanen Stigsnæs.

 

Status - uændret.

 

 

Persondataloven

 

Vi skal gennemgå samtlige forhold om vores brug af person data.

Formanden gemmer tilmeldinger og udmeldinger i våbenskab.

Foreningen har herudover kun elektroniske oplysninger om medlemmer på SMS kæden.

Ved udsendelse fa blad rekvireres labels fra Jægerforbundet.

 

Bestyrelsesmøder i 2018

 

14. august

11. september

09. oktober

13. november

11. december

 

 

Eventuelt.

 

Ingen

 

 

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

 

 Til top

Syd-Vestsjællands Jagtforening

 

Referat af bestyrelsesmøde den 8. maj kl 19.00  2018 i Revhuset.

 

 

 

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Jørgen Lang, Kim Jensen,

Carlo Olsen, Kristian Larsen, Per Pedersen

 

 

 

Godkendelse af det sidste referat. ok

 

 

 

 

Meddelelser

 

Jagt og Skovbrugsmuseet har sendt en invitation til generalforsamling. Foreningens medlemmer kan deltage hvis de har lyst

 

Slagelse festuge ønsker vi deltager den 24. juli – vi kan ikke deltage.

 

Affaldsindsamling den 23. april – der deltagelse af jægere og der blev indsamlet en stor mænged skrald.

 

DJ reprænsentantskabsmøde den 5. maj 2018. Jørgen Lang deltog. Det var en rolig dag uden de store diskussioner. 

 

Kommende arrangementer

 

Bukkemorgen d 16. maj. Lene sørger arrangementet

 

Panzermuseum . 15-16 september - jægerrådet kommer med stand og skydebiograf.

Der afholdes formøde den 6. juni. Kristian Larsen er tovholder.

 

24. juni  2018 afholdes brunch/banko i Revhuset kl 11.00 sammen med de øvrige foreninger  i Revhuset. Tilmelding til Lene Jensen

 

Der afholdes et Hygienekursus 6. juni  2018 i Revhuset.

 

 

Lerduebanen Stigsnæs.

 

Der arbejdes fortsat på miljøgodkendelse.

 

 

 

Bestyrelsesmøder i 2018

 

12. juni

14. august

11. september

09. oktober

13. november

11. december

 

 

Eventuelt.

 

Jørgen har fået materiale angående den nye persondataloven 25 som træder i kraft den 25. maj 2018. Der kommer en orientering på næste møde.

 

 

 

Jørgen Lang

Sekretær

 

 Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde den 13. marts 2018 i Revhuset.

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen Jørgen Lang, Kim Jensen, Per Pedersen.

Carlo Olsen. Kristian Larsen

 

Afbud: Ingen

 

 

Godkendelse af det sidste referat. ok

 Meddelelser

 Foreningen tilmelder følgende medlemmer til uddannelse som riffelinstruktør:

Magnus Albertsen, Kristian Albertsen og  Kim Jensen. Kursusudgifterne afholdes af foreningen 

Foreningen kan godkende Lars Larsen som riffelinstruktør. Uddannelse er udenfor for foreningen regi men foreningen skal godkende personen.

Det er aftalt at formanden får en årlig godtgørelse til telefon på 1500 kr.

 

Der har været afholdt Kredsmøde i Damme kro på Møn den 10. marts 2018.

Fra foreningen deltog Lene Jensen, Gert Jensen, Kristian Larsen, Per Pedersen og Kim Jensen.

Til Danmarks Jægerforbunds repræsentantskab blev Jørgen lang valgt.

 

Bladet

 Det undersøges om der kan afholdes et Hygienekursus i Revhuset. Selve Kurset afholdes af Jægerrådet og kredsen.

 

Det forlægges kommende  generalforsamling om bladet kan udsendes elektronisk, da portoen er ret omkostningskrævende. Der skal dog stadig være mulighed for at modtage bladet med post i papirudgave.

  

Kommende arrangementer

 

Ingen arrangementer.

 

Jægerrådet / Kredsen afholder kursus for reguleringsjægere i Revhuset den 17. – 18. marts 2018.

 

Lerduebanen Stigsnæs.

 

Per kom med skitse til etablering af en sportingbane på Stigsnæs. Sportingbanen etableres ved siden af eksisterende lerduebane.

Det aftaltes af Jørgen måler arealet op og laver tegninger over indretningen.

 

 

 

Bestyrelsesmøder i 2018

 

10. april

08. maj

12. juni

14. august

11. september

09. oktober

13. november

11. december

 

 

Eventuelt.

 

Ingen

 

 

 

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

 Til top

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 13. februar 2018

 

Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen Jørgen Lang, Kim Jensen, Per Pedersen.

Carlo Olsen.

Ole Madsen, Kim Jepsen

Afbud: Kristian Larsen

 

Godkendelse af det sidste referat. ok

 

Meddelelser

 

Bestyrelsen var til jægerrådsmøde Slagelse den 6. februar 2018 i Kr. Stillinge Jagtforenings klubhus. Der var stort fremmøde og Jørgen Lang er indstillet til repræsentantskabsmødet den 5.maj i Vingsted. Endelig valg sker dog først ved kredsmødet den 10. marts. 

 

Lene har udarbejdet et forslag til annoncering af jagter på kommunens arealer. Jagterne annoncers på kommunens hjemmeside. 

 

Kim Lindholt anmodes sørger for der afholdes et kursus for jagttegnsaspiranter i år.

 

Kredsmøde. Lene tilmelder 6 personer. Deltagere: Lene Jensen, Gert Jensen, Kim Jensen, Per Pedersen, Kristian Larsen, Carlo Olsen.

 

Foreningsmærker til biler, vi har ikke flere.  Lene undersøger prisen for fremstilling af nye.

 

 

Skydebanen Stigsnæs

 

Status for udbygning. Der har efter at  foreningen har fået en 30 års kontrakt for leje af banen været et møde med Jan Rygård fra Jægerforbundet angående udarbejdelse af en ansøgning om udarbejdelse af ny miljøtilladelse i forbindelse med etablering af en sportingbane samt udvidelse af skydetid. Der skal tillige udarbejdes en ny lokalplan. Udvidelse af baneaktiviteterne forventes at kunne ske i 2019.

 

Bladet

 

Tidsplan og bladindhold.

 

Lerduebanen Stigsnæs.  Der er opstart søndag den 1. april (1. påskedag) og der skydes hver søndag i april måned. Fra maj til september skydes hver søndag og onsdag. I september skydes hver søndag. Der er ingen præmieskydning men der kan uddeles nogle præmier ved sidste skydning.

 

Indskydning rifler på Lilleø. Lørdag 5. maj og lørdag den 12. maj fra kl. 8.30 til 12.00

Der er aftenskydning onsdag 9. maj fra kl. 18. Der foretages lodtrækning om regulering af bukke i Korsør Lystskov og på Golfbanen.

 

Der afholdes Riffelprøve søndag den  9. september

 

Jørgen skriver om skydebiografen Hunteres Game Albertslund.

 

Annoncer til bladet klares af Lene og Lise.

 

Der afholdes Jægeraften i Slagelse.

 

Der efterlysning af kasserer i bladet.

 

Kommende arrangementer

 

Program for 2018. Alle bedes komme med forslag til nye aktiviteter.

 

Der af holdes Bukkemorgen i Revhuset. Fra kl 8.00 gratis for medlemmer.

 

Det foreslås at arrangere ture til Skydebiografen i Albertslund. Der kan bookes skydetid ved blot 5-6 deltagere. Der skydes med riffel til bevælige mål og der afgives normalt 40 - 60 skud for 1 time 

 

Der afholdes Jagter i skoven og de kommunale arealer.

 

Der afholdes Jagtgudstjeneste i Tårnborg Kirke. Anders har formentlig datoer.

Bestyrelsesmøder i 2018

 

Bestyrelsesmøder i 2018. Det aftaltes hver 2. tirsdag i måneden.

 

13. marts

10. april

08. maj

12. juni

14. august

11. september

09. oktober

13. november

11. december

 

Eventuelt.

 

Ole Madsen anmoder om anvendelse af ny mailadresse. olestenbaekmadsen@gmail.com

 

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

 Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde den 9. januar 2018

 

 

 

Deltagere: Kristian Larsen, Lene Jensen, Gert Jensen Jørgen Lang, Kim Jensen, Per Pedersen.

Carlo Olsen

 

 

 

 

Godkendelse af det sidste referat. ok

 

 

 

 

Meddelelser

 

Der er kredsmøde i kreds 6 den 10. marts på Møn

Foreningen tilmelder: Lene Jensen, Gert Jensen, Per Pedersen, Carlo Olsen, Kristian Larsen. Lene tilmelder.

 

Kim Magnusen tilmeldes kursus som hundeinstruktør.

 

Kim Jensen og Magnus Albertsen tilmeldes kursus riffelinstruktør.

 

Der er kommet 3 udmeldelser fra foreningen, herunder tidligere suppleant til bestyrelsen Ole Danielsen.

 

Der er Årsmøde i Jægerråd Slagelse Tirsdag den 6. februar 2018 kl 18.30 i Kirke Stillinge Jagtforenings klubhus på Bildsøvej 211, 4200 Slagelse.

 

Poul Erik er stadig i skydeudvalg.

 

 

 Konstituering

 

Valg af næstformand. Kim Jensen blev valgt

 

 

Generalforsamlingen

 

Evaluering opsamling. Angående kassererposten er det aftalt at.

Revisor Sten K Madsen får fuldmagtmagt til Danske Bank.

Lise Gilså og Lene Jensen får fuldmagt til øvrige konti.

 

Kommende arrangementer

 

Program for 2018. Alle bedes komme med forslag til nye aktiviteter

 

Lerdueskydning. Der forventes skydning som foregående år.

 

Der er indskydning af riffel på Lilleø med lodtrækning om bukkeafskydning

 

Der af holdes Bukkemorgen i Revhuset.

Det foreslås at arrangere ture til Skydebiografen i Albertslund. Der kan bookes skydetid ved blot 5-6 deltagere. Der skydes med riffel til bevælige mål og der afgives normalt 40 - 60 skud for 1 time 

 

Der afholdes Jagter i skoven og de kommunale arealer.

 

Der afholdes Jagtgudstjeneste i Tårnborg Kirke.

 

Endelig program udarbejdes på næste møde.

 

 

Bestyrelsesmøder i 2018

 

Bestyrelsesmøder i 2018. Det aftaltes den 2. tirsdag i måneden.

 

13. Februar kl. 19 i Revhuset, udvalgsformænd skal møde.

13. marts

10. april

08. maj

12. juni

14. august

11. september

09. oktober

13. november

11. december

 

 

Eventuelt.

 

Stigsnæs flugtskydebane, Skydeudvalget har holdt møde med Jan Ryborg fra Danmarks Jægerforbund angående miljøgodkendelse. Skydeudvalget arbejder med forslag til de fremtidige aktiviteter efter foreningen har fået lejeaftale med Slagelse Kommune om arealet.

 

 

 

 

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

 Til top

 

Syd-Vestsjællands Jagtforening

 

Referat af bestyrelsesmøde den 12. december 2017

 Deltagere: Kristian Larsen, Lene Jensen, Gert Jensen Jørgen Lang, Kim Jensen, Per Pedersen.

Afbud. Carlo Olsen

 Godkendelse af det sidste referat. ok

  

Meddelelser 

Mike Windsor har fremsendt et brev hvori han meddeler at have trukket sig fra bestyrelsen og kassererposten.

Kassererposten – varetages af Lise Gilså sammen med Formanden indtil næste generalforsamling.

 

Jesper Schytte, meddelte på generalforsamlingen at han trak sig fra bestyrelsen.

 

Der er modtaget en udmeldelse fra Leif Hansen, Magleby.

 

Konstituering

 Valg af næstformand.  Udsættes til næste møde.

 Valg af sekretær. Jørgen Lang.

Fordeling af poster efter generalforsamling.

 Flugtskydningsudvalg: Per Pedersen.

 Skovudvalg:  Kim Jensen og Gert Jensen.

 Husudvalg: Lene  Jensen, Gert Jensen  og Anders Nielsen.

 Jagttegn:  Kim Lindholdt.

 Strandjagt:  Kristian Larsen

 

Generalforsamlingen

 Evaluering:  Referat fra Per og Lene samskrives samles af Jørgen.

 Hjemmeside opdateres

 Kommende arrangementer

 Der er planlagt andejagt i Søskær mose den 28. december. Kl. 14.30. 

 Bestyrelsesmøder i 2018

 

Tirsdag den 9. januar 2018.

 Øvrige bestyrelsesmøder i 2018 fastsættes på næste møde

 Eventuelt.

 intet 

Jørgen Lang

Sekretær

 Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde den 14. November 2017

 

 

 

Deltagere: Anders Nielsen, Ole Danielsen, Kristian Larsen, Lene Jensen, Gert Jensen Jørgen Lang, Jesper Schytte.

Afbud. Per Pedersen, Mike Windsor

 

 

 

 

Godkendelse af det sidste referat.

Jesper og Ole kan ikke godkende det. Det gælder også sidste bestyrelsen.

Der var ikke medlem der ikke var noteret.

Der er fremsendt følgende bemærkninger:

Det er altså lidt vigtigt, at du fremsender nyt og rettet referat, når der på et bestyrelsesmøde er gjort indsigelse mod det foregående.

Og det er stadig ikke rettet, at også Ole var til stede. Han var jo netop stemmeberettiget i mit fravær forrige gang.

Jeg mangler desuden i nærværende referat fra sidste møde, at der fra flere blev gjort indsigelse mod Anders Nielsens subjektive fremlægning af min sag til det forrige bestyrelsesmøde.

Og jeg må insistere på, at dette bliver påført referatet !

 

 

 

 

 

Meddelser

 

Jagt i skoven der var et godt resultat

16 stk vildt – 1 sneppe 4 harer, 1 krikand og 1 gråand 9 fasaner.

Fin afvikling af jagten.

 

Skydebanen Stigsnæs, der skal underskrives kontrakt i morgen d. 15, november  2017. Det er en 30 årig kontrakt på brug af arealet til skydebane.

Der er tillige mulighed for træning med  bue – plads hundetræning og en sportingbane.

 

 

Generalforsamlingen

 

Tirsdag d. 28. november 2017 i Eggeslevmagle Forsamlingshus.

I grund af fravær af sekretær Jørgen skriver Lene og Per referat

Æresbeviser  uddeles straks efter velkomst.

Der foreslås Per Madsen som dirigent.

 

 Angående bestyrelsesmedlem Jesper  Schytte

Der var nogen diskussion hvad der er korrekt og om nogen omsås sandheden.

Der er fremsendt en mail fra Jægerforbundet formand Claus Lind angående Hovedbestyrelsens holdning.

Ole Danielsen gav udtryk der udtalt direkte  usandheder  fra Anders.

På grundlag  af ovennævnte besluttede bestyrelsen at:

Det indstilles til generalforsamlingen om en afstemning om der fortsat er tillid til Jesper som bestyrelsesmedlem I foreningen. Der gives Jesper et 20 min indlæg om sine synspunkter.

 

 

Kommende arrangementer

Andetræk  der er 9 deltagere på listen. Afholdes når vejret er til det

 

 

Eventuelt.

 

Angående afskydning af dyr i skoven og på golfbanen betales der  500 kr. pr dyr (kødprisen).

Indtægten anvendes tik fodring.

 

 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 12. december kl 19.00 i Revhuset.

 

 

Jørgen Lang

Sekretær

 

 Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde den 17. oktober 2017

 

 

 

Deltagere: Anders Nielsen, Ole Danielsen, Mike Windsor, Kristian Larsen, Lene Jensen, Gert Jensen Jørgen lang, Jesper Schytte

Afbud. Per Pedersen

 

 

 

 

Godkendelse af det sidste referat.

Mike var til stede

Per  var til stede

Jesper havde meldt afbud.

 

 

Angående Jesper  Schytte

 

Jesper oplyste, at der er sendt mails rundt som er brudstykker af et længere forløb. Der mangler hele tråden. DJ har  selv oplyst, at herreløse katte må skydes men man må ikke andres katte. Angående de rundsendte billeder var den ene kat taget direkte på fersk gerning ved en fasanvoliere eller anden kat var død fordi den gik i mårfælde.

Jesper tager afstand fra den ulovlig opsatte høgefælde. Opsætning af skrubbegarn som er spændt ud i høgens indflyvningsruter er lovlig. Høgen hænger ikke fast men bliver kastet tilbage. Det er en forudsætning at skrubbegarnet er spændt op således at høgen ikke hænger fast.

Jesper var bevidst om det var heldigt af lægge billeder af katte ud på Facebook.

 

Det er ikke et spørgsmål om direkte bevislige ulovligheder men et spørgsmål om uacceptable holdninger fra en af DJ valgt tillidsmand. Der foreligger mails både fra DJ – Kredsen og Slagelse Jægerråd.

 

Det blev aftalt der søges nærmere dokumentation fra DJ- Kredsen og Slagelse Jægerråd og sagen tages op igen på næste bestyrelsesmøde. 

 

 

Siden sidste møde.

 

Blishønejagt aflyst på grund af blæst. Der er i øvrigt meget ingen blishøns i Noret.

 

Fremadrettet.

 

Jagtgudstjeneste – der er allerede udsolgt til spisning.

Der mangler en til hjælp med middag – Der høres Henrik Kjærside eller forsamlingshuset

Biks og Banko der er tilmeldt 21 – de øvrige foreninger stiller med resten.

Der er Jægeraften den 26. oktober på Lundemøllen ved Fuglebjerg – bukketrofæer medbringes.

 

 

Eventuelt.

 

Ungjægerjagt. Kim Jepsen kontaktes angående deltagere.

Ved andejagten opstod et uheld hvor en løbende dame faldt over snoren til sin hund, da denne blev forskrækket over en apportørhund. Damen kom kun lettere til skade.

 

 

 

Jørgen Lang

Sekretær

 

 Til top

 

Bestyrelsesmøde den 03. oktober  2017 kl. 19.00 i Revhuset.

 

Deltagere: Bestyrelsen   Kristian Larsen, Gert Jensen,  Lene Jensen, Anders Nielsen,

Afbud: Per Pedersen Mike Windsor, Jesper Schytte,

 

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde.

Bemørkninger

Per Pedersen deltog

Spar Nord  præmie bruges til skydebanen  var på  5000 kr.

Anders har deltaget  i artikel til Sjællandske om  jagt og  regulering af duer .

 

 

 

Meddelelser

 

Generalforsamlingen

Foreningens generalforsamling afholdes tirsdag den 28. november i Eggeslevmagle Forsamlingshus kl. 19.00.

Der er åbenbart opstået et problem omkring valg af formand, hvor det er foreslået at Anders fortsætter et år mere. Efter vedtægterne er alle valg 2 årige.

Gert Har efter sidste bestyrelsesmøde har kontakt med Ole Danielsen pr tlf. og spurgt om han var klar til overtage formandsposten , hvilke han gentagen gange har bekræftiget.

Anders stopper som formand ved generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er tirsdag den 28.. november  - Jørgen kan ikke komme pga ferie i Tyskland.

 

 

Kommende arrangementer 2017

 

Jagtgudstjeneste afholdes den 22. oktober kl. 16.30. Tårnborg Kirke..

Der er lidt spise bagefter -

 

Der afholdes Birks og banko i Revhuset den 24 . oktober kl 18.00.

 

Jagter  i Korsør Lystskov torsdag den 9. november  og torsdag den 7 december.

Lodtrækningssedlerne til de forskellige jagter leveres på jægeraften.

 

 

Blishønejagt  afholdes den  7. oktober  og 2. december . jagterne udsættes til lørdagen efter hvis vinden er over 8 s/m.

 

Andejagter

Der er er en på torsdag.

 

Jægeraften / bukkeaften 26. oktober på Lundemøllen  kl. 18,30 ved Fuglebjerg

Bukke – trofæ -  Jørgen

Lene og gert sørger for portvin og røget vildt.

 

 

 

Møder  2017

Bestyrelsesmøder afholdes på tirsdage

 

 

Tirsdag d. 14. november              uge 46

Tirsdag d. 12. december              uge 50

 

 

Skydebanen Stigsnæs

 

Miljøstyrelsen  har en skydebanepulje på 1 mill kr. til uddeling inden oktober . Per undersøger det nærmere

Det forventes, at foreningen kan indgå en 30 års lejekontrakt med Slagelse Kommune om Skydebanen på Stigsnæs. Der bliver tale om udvidelse af aktiviteterne da der etableres en sportingbane og buebane samt områder til hundetræning. Det forventes endvidere at omkostningerne til etablering af sportingbane kan dækkes at tilskud så foreningens omkostninger til etablering bliver meget begrænset.

Det forslås Poul Erik Olsson og Martin Holm på grund af deres mangeårige arbejde på skydebanen udnævnes til æresmedlemmer.

 

 

Eventuelt.

 

Ingen

 

 

Bestyrelsesmedlem Jesper Schytte

Foreningen har fået en henvendelse fra DJ kreds 6 v. formand Sven Erik Johannesen som på grundlag af oplysninger fra  DJ ikke fandt,  at Jespers markante udtalelser på FB  var i overensstemmelse  med hans tillidspost som vildtrådgiver, da der aldrig må være tvivl om DJ holdning til etiske forhold og jagtlovsovertrædelser . Jesper havde herefter trukket sig som vildtrådgiver.

Slagelse Jægerråd  har efterfølgende på grundlag mails fra de respektive formænd, oplyst, at tilliden til Jesper ikke længere er tilstede.

Bestyrelsen anmoder på grundlag heraf Jesper om frivilligt at trække sig fra bestyrelsesposten i Syd-VestSjællands Jagtforening og Slagelse jægerråd.

Såfremt Jesper ikke trækker frivilligt, indstilles Jesper til eksklusion fra DJ på førstkommende generalforsamling

 

 

 

Næste møde: Tirsdag den 14. november  2017 i Revhuset kl. 19.00.

 

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

 Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde den 05. september  2017 kl. 19.00 i Revhuset.

 

Deltagere: Kristian Larsen, Gert Jensen,  Lene Jensen, Anders Nielsen,

Afbud:  Per Pedersen Mike Windsor, Jesper Schytte, Jørgen Lang

 

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. Ok

 

 

Meddelelser

 

Anders har modtaget en henvendelse om et reklame spot for Spar Nord. Det skulle noget omkring Tårnborg og jagt med udtrykket – så blev det gjort.

Spottet giver en reklame indtægt på 3000,00 kr som bestyrelsen anbefalet gik til skydebanen til skydebanen på Stigsnæs.

 

Sjællanske har også henvendt sig til Anders og Sydvestsjælland jagtforening med en artikel om duejagt med forskellige indlæg om duejagt.  Det har han også sagt ja tak til at medvirke i.

 

Der er utilfredshed med mødetilgang til vore bestyrelsesmøder da vi har store beslutninger der skal tages hensyn til.

 

 

Kommende arrangementer 2017

 

Angående program i efteråret

 

Jagtgudstjeneste afholdes den 22. oktober kl. 16.30. Tårnborg Kirke.

 

Der afholdes Birks og banko i Revhuset den 24 . oktober kl 18.00.

 

Jagter  i Korsør Lystskov torsdag den 9. november  og torsdag den 7 december.

Lodtrækningssedlerne til de forskellige jagter leveres på jægeraften eller til til et bestyrelsesmedlem så de kan tage det med.

Kim Jepsen bliver gjort bekendt med at inviterer 3-4 personer fra de andre jagtforeninger til jagt i skoven Slagelse – Hashøj – Stillinge - Skælskør og der skal gives besked på jægeraften.

 

Blishønejagt  afholdes den  7. oktober  og 2. december . jagterne udsættes til lørdagen efter hvis vinden er over 8 s/m. Man kan tilmelde sig smsordningen og herved  får en sms.

 

Andejagter – Jesper  kontaktes

 

Jægeraften / bukkeaften 26. oktober på Lundemøllen  kl. 18,30 ved Fuglebjerg

 

Foreningens generalforsamling afholdes tirsdag den 28. november i Eggeslevmagle Forsamlingshus kl. 19.00.

Bestyrelsen har opfordret Anders til at tage et år mere da vi syntes der er for lidt fremmøde til at tage beslutninger

han har sagt ja. og Ole Danielsen venter 1 år så de kan samarbejde så han kan blive sat ordentlig ind på posten.

 

 

Bladet – Der er deadline 1. september med oplysninger/artikler. og annoncer.

Materiale sendes til Henrik Kjærside

 

 

 

Møder  2017

Bestyrelsesmøder afholdes på tirsdage

 

 

Tirsdag d. 14. november              uge 46

Tirsdag d. 12. december              uge 50

 

 

Skydebanen Stigsnæs

 

Miljøstyrelsen  har en skydebanepulje på 1 mill kr. til uddeling inden oktober . Per undersøger det nærmere

 

 

 

Eventuelt.

 

 

 

 

Næste møde: Tirsdag den 3. oktober  2017 i Revhuset kl. 19.00.

 

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

 Til top

Referat af bestyrelsesmøde den 13. juni  2017 kl. 19.00 i Revhuset.

 

Deltagere: Jørgen Lang, Kristian Larsen, Gert Jensen, Mike Windsor, Jesper Schytte

Afbud: Anders Nielsen,  Per Pedersen

 

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. Ok

 

 

Meddelelser

 

Kasser skiftet er ved at være på plads i banken.

 

 

 

Kommende arrangementer 2017

 

Punktet blev  ikke drøftet

 

 

Møder  2017

Bestyrelsesmøder afholdes på tirsdage

 

Tirsdag d. 8. august                      uge 32

Tirsdag d. 5 september                uge 36

Tirsdag d. 3. oktober                     uge 40

Tirsdag d. 14. november              uge 46

Tirsdag d. 12. december              uge 50

 

 

Skydebanen Stigsnæs

 

Det blev drøftet om vi skulle være medlem af Dansk flugtskydningsforbund

Per Pedersen arbejder videre med sagen. Tages op på næste møde.

 

 

Eventuelt.

 

Der blev ikke besluttet noget på mødet. Der var en del løs snak diverse emner.

 

 

Næste møde: Tirsdag den 8. august 2017 i Revhuset kl. 19.00.

 

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

 Til top

Referat af Bestyrelsesmøde den 02. maj  2017 kl. 19.00 i Revhuset.

 

Deltagere: Jørgen Lang, Anders Nielsen, Kristian Larsen, Lene Jensen, Gert Jensen, ,

Afbud: Jesper  Schytte, Mike Windsor, Per Pedersen

 

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. Ok

Mødet den 4. april 2017 blev aflyst.

 

Meddelelser

 

Jagtforeningen  har modtaget en henvendelse  om trykning af medlemsblad. Vi holder fast i de lokale.

 

 

Kommende arrangementer 2017

 

Bukkemorgen – Lene og Gert  sørger for  bukkemorgen. Der en flaske vin til den største

 

Riffeludvalget  trækker jæger til bukke Efter indskydning

Der er 4 bukke -  2 i skoven og 2 på golfbanen.

 

 

 

Møder  2017

Bestyrelsesmøder afholdes på tirsdage

 

Tirsdag d. 13 juni                          uge 24

Tirsdag d. 8. august                      uge 32

Tirsdag d. 5 september                uge 36

Tirsdag d. 3. oktober                     uge 40

Tirsdag d. 14. november              uge 46

Tirsdag d. 12. december              uge 50

 

 

Skydebanen Stigsnæs

 

Det blev drøftet om vi skulle være medlem af Dansk flugtskydningsforbund

Per Pedersen arbejder videre med sagen. Tages op på næste møde.

 

 

Eventuelt.

 

Mike anmodes om en mail omkring status på skiftet i kassererjobbet t fra Lise.

Er skiftet i orden med bankerne og er der ændringer i forretningsgangen.

 

 

 

Næste møde:   Tirsdag den 13. juni 2017 i Revhuset kl. 19.00.

 

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

 Til top

 

Referat af Bestyrelsesmøde den 07. marts  2017 kl. 19.00 i Revhuset.

 

Deltagere  Mike Windsor, Jørgen Lang, Anders Nielsen, Ole Danielsen, Kristian Larsen, Lene Jensen, Gert Jensen, Per Pedersen,

Afbud: Jesper  Schytte

 

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. Ok

 

 

Meddelelser

 

Anders har anmodet om et møde med kommunen angående skydebanen.

 

 

Kredsmøde

 

Kredsmøde lørdag den 11. marts  2017  Damme Kro på Møn

Foreningen deltager med:  

1                           Anders Nielsen

2                           Mike Winsor

3                           Jørgen Lang

4                           Jesper    Schytte

5                           Kristian  Larsen

 

Anders og  Mike kører

 

Arrangementer 2017

 

Bladet deadline 1. marts. Anders har afleveret  - Ole D har sendt

 

Vi prøver med bukkemorgen d. 16 maj. I Revhuset.  Fra Kl  8.30 – gratis brunch for medlemmer.

 

Jægeraften Lundmøllen Fuglebjerg torsdag den 26.oktober kl. 19.00

 

Jagttegnskursus.

Foreningen undersøger om det muligt at uddanne en ny jagttegnslærer. Det undersøges med hensyn til kurser i DJ.

(Næste møde) Kristian undersøger med kurser.

 

Kim Nør Magunsen, hundeindstruktø

 

Jagtgudstjeneste sidst i oktober. Tidspunkt ikke fastsat søndag den 8 oktober kl. 16.30 evt 22. oktober

 

Der afholdes Birks og banko i Revhuset den 24 . oktober kl 18.00

 

Jagter  i Korsør Lystskov torsdag den 9. november  og torsdag den 7 december

 

Andetræk  i Skoven. Datoer er ikke fastsat

 

Indskydning  af rifler. Der er åbenhusarrangemet den 29. april fra 09 til 13.00 sammen med DGI og DJ – der skydes på 200m

Indskydning lørdag d. 6. maj og søndag d.14 maj fra kl  08.00 til 12.00. Bukke udtrækkes blandt dem der har indskudt  riffel på banen. Ved øvrig regulering af dyr skal riffel være indskudt inden for det sidste år. Hvis det ikke er i foreningens regi skal deltager selv dokumentere indskydningen.

 

Lerduebanen  Stigsnæs  Der startes første søndag i april. I april skydes  søndage  9.30 til 12.00

I maj, juni, juli og august skydes søndage fra 9.30 til 12.00 og onsdage fra 18.30 til 21.00. Der er ingen skydningen 1. pinsedag d 4. juni 2017.

I september skydes søndage fra 9.30 til 12.00

Kontaktperson. Per Pedersen. Tlf

 

 Foreningens generalforsamling afholdes torsdag den  30. november  i Revhuset kl 19.00

 

Blishønejagter. Datoer er ikke fastlagt. De afhænger af vejrforhold deltager kan tilmelde sig via SMS tjenesten.

 

Jagtforretning på Kalundborgvej, Slagelse har inventeret jagtforeningen til et aftenarrangement. Anders laver en aftale.

 

Møder  2017

Bestyrelsesmøder afholdes på tirsdage

Tirsdag d. 4. april                          uge 14

Tirsdag d.  2. maj                           uge 18

Tirsdag d. 13 juni                          uge 24

Tirsdag d. 8. august                      uge 32

Tirsdag d. 5 september                uge 36

Tirsdag d. 3. oktober                     uge 40

Tirsdag d. 14. november              uge 46

Tirsdag d. 12. december              uge 50

 

 

Skydebanen Stigsnæs

 

Det blev drøftet om vi skulle være medlem af Dansk flugtskydningsforbund

Per Pedersen arbejder videre med sagen. Tages op på næste møde.

 

 

Eventuelt.

 

Næstved Kommune har et projekt om opsætning af Andereder i kommunens søer .

Vi drøfter  på næste bestyrelsesmøde om der er tilsvarende muligheder i Slagelse Kommune.

 

 

Næste møde:   Tirsdag den 4. april 2017 i Revhuset kl. 19.00.

 

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

 Til top

Referat af Bestyrelsesmøde den 08. februar  2017 kl. 19.00 i Revhuset.

 

Deltagere:  Mike Windsor, Jørgen Lang, Anders Nielsen, Ole Danielsen

 

Afbud: Per Pedersen, Lene Jensen, Gert Jensen, Kristian Larsen. Jesper  Schytte

 

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. Ok

 

 

Meddelelser

 

Blad deadline 1. marts  (næste møde)

 

Kredsmøde

 

Kredsmøde lørdag den 11. marts  2017  Damme Kro på Møn

Foreningen kan stille med 5 repræsentanter. Pris 160 kr. pr deltager.

1                           Anders Nielsen

2                           Mike Winsor

3                           Jørgen Lang

4                           Jesper    Schytte

5                           Kristian  Larsen

 

Jørgen tilmelder deltagerne

 

Arrangementer 2017

 

Vi prøver med bukkemorgen d. 16 maj. I Revhuset.  

 

Jægeraften Lundmøllen Fuglebjerg torsdag den 26.oktober kl. 19.00

 

Jagttegnskursus.

Foreningen undersøger om det muligt at uddanne en ny jagttegnslærer. Det undersøges med hensyn til kurser i DJ.

(Næste møde)

 

Jagtgudstjenset sidst i oktober. Tidspunkt ikke fastsat

 

Der afholdes Birks og banko i Revhuset den 24 . oktober kl 18.00

 

Jagter  i Korsør Lystskov torsdag den 9. november  og torsdag den 7 december

 

Andetræk  i Skoven. Datoer er ikke fastsat

 

Indskydning  af rifler. Datoer ikke fastsat. Bukke udtrækkes blandt dem der har indskudt  riffel på banen. Ved øvrig regulering af dyr skal riffel være indskudt inden for det sidste år. Hvis det ikke er i foreningens regi skal deltager selv dokumentere indskydningen.

 

Lerduebanen  Stigsnæs  Der startes første søndag i april. I april skydes  søndage  9.30 til 12.00

I maj, juni, juli og august skydes søndage fra 9.30 til 12.00 og onsdage fra 18.30 til 21.00. Der er ingen skydningen 1. pinsedag d 4. juni 2017.

I september skydes søndage fra 9.30 til 12.00

Kontaktperson. Per Pedersen. Tlf

 

 Foreningens generalforsamling afholdes torsdag den  30. november  i Revhuset kl 19.00

 

Blishønejagter. Datoer er ikke fastlagt. De afhænger af vejrforhold deltager kan tilmelde sig via SMS tjenesten.

 

Møder  2017

Bestyrelsesmøder afholdes på tirsdage

Tirsdag d. 7. marts                        uge 10

Tirsdag d. 4. april                          uge 14

Tirsdag d.  2. maj                           uge 18

Tirsdag d. 13 juni                          uge 24

Tirsdag d. 8. august                      uge 32

Tirsdag d. 5 september                uge 36

Tirsdag d. 3. oktober                     uge 40

Tirsdag d. 14. november              uge 46

Tirsdag d. 12. december              uge 50

 

 

Skydebanen Stigsnæs

 

Det blev drøftet om vi skulle være medlem af Dansk flugtskydningsforbund

Per Pedersen arbejder videre med sagen.

 

Eventuelt.

 

 

Næste møde:   Tirsdag den 7. marts 2017 i Revhuset kl. 19.00.

 

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

 

 Til top

Referat af Bestyrelsesmøde den 10. januar  2017 kl. 19.00 i Revhuset.

 

Deltagere: Mike Windsor, Jørgen Lang,, Kristian Larsen, Anders Nielsen

Ole Danielsen, Per Pedersen, Lene Jensen, Gert Jensen

Afbud  Jesper  Schytte

 

Dagsorden

 

Godkendelse af Referat fra sidste møde. Ok

 

 

Meddelelser

 

DJ kursus angående lokalforeninger   tirsdag til 4 april tirsdag fra 17. til 22 i  Stenlille Jagtforenings klubhus. Alle bestyrelsemedlemmer bør deltage. Skal selv tilmelde sig via DJ hjemmeside.

 

Jægerrådsmøde Slagelse  tirsdag den 24. januar i Kirke Stillinge Jagtforenings klubhus,  Bilsøvej 211, Næsby Fed, 4200 Slagelse kl 18,30. Foreningen ser gerne man møder op.

 

Kredsmøde lørdag den 11. marts  2017 på Møn.  Deltagere drøftes  på næste bestyrelsesmøde .

 

 

Arrangementer 2017

 

Punktet er vidredrøftelse fra sidste møde.

 

Vi prøver med bukkemorgen d. 16 maj. I Revhuset.  

 

Jægeraften Lundmøllen Fuglebjerg torsdag den 26.oktober kl 19.00 (Per – Lene og Gert)

 

Jagttegnskursus.

Foreningen undersøger om det muligt at uddanne en ny jagttegnslærer. Det undersøges med hensyn til kurser i DJ.

(Næste møde)

 

Jagtgudstjenset sidst i oktober. Tidspunkt ikke fastsat

 

Der afholdes Birks og banko i Revhuset den 24 . oktober kl 18.00

 

Jagter  i Korsør Lystskov torsdag den 9. november  og torsdag den 7 december

 

Andetræk  i Skoven. Datoer er ikke fastsat

 

Indskydning  af rifler. Datoer ikke fastsat. Bukke udtrækkes blandt dem der har indskudt  riffel på banen. Ved øvrig regulering af dyr skal riffel være indskudt inden for det sidste år. Hvis det ikke er i foreningens regi skal deltager selv dokumentere indskydningen.

 

Lerduebanen  Stigsnæs  Der startes første søndag i april. I april skydes  søndage  9.30 til 12.00

I maj, juni, juli og august skydes søndage fra 9.30 til 12.00 og onsdage fra 18.30 til 21.00. Der er ingen skydningen 1. pinsedag d 4. juni 2017.

I september skydes søndage fra 9.30 til 12.00

Kontaktperson. Per Pedersen. Tlf

 

 Foreningens generalforsamling afholdes torsdag den  30. november  i Revhuset kl 19.00

 

Blishønejagter. Datoer er ikke fastlagt. De afhænger af vejrforhold deltager kan tilmelde sig via SMS tjenesten.

 

Møder  2017

Bestyrelsesmøder afholdes på tirsdage og helst  i lige uger. .

 

Forslaget blev ikke vedtaget. Der udarbejdes nyt forslag af Mike, Ole og Kristian

 

Tirsdag d. 7. marts                        uge 10

Tirsdag d. 4. april                          uge 14

Tirsdag d.  2. maj                           uge 18

Tirsdag d. 13 juni                          uge 24

Tirsdag d. 8. august                      uge 32

Tirsdag d. 5 september                uge 36

Tirsdag d. 3. oktober                     uge 40

Tirsdag d. 14. november              uge 46

Tirsdag d. 12. december              uge 50

 

Eventuelt.

 

Det blev drøftet om vi skulle være medlem af Dansk flugtskydningsforbund

Per Pedersen arbejder videre med sagen.

 

Næste møde: Onsdag 8. februar 2017 i Revhuset kl. 19.00.

 

 

Venlig hilsen

Jørgen Lang

Sekretær

 

 Til top