REFERAT 2004 -2006

På denne side vil der fremover komme referater fra bestyrelsesmøder i SydVestSjællands Jagtforening således at DU har mulighed for at følge med i hvad der foregår i DIN forening.

Møde den 5 April 2004
Møde den 3 Maj 2004
Møde den 6 Juni 2004
Møde den 9 August 2004
Møde den 6 September 2004
Møde den 4 Oktober 2004
Møde den 8 November 2004
Møde den 6 December 2004
Møde den 10 Januar 2005.
Møde den 5 September 2005
Møde den 3 Oktober 2005
Møde den 7 November 2005
Møde den 2 Januar 2006
Møde den 6 Februar 2006
Møde den 7 August 2006
Møde den 4 september 2006
Møde den 9 Oktober 2006
Møde den 6 november 2006
Generalforsamling den 23 november 2006
Møde den 4 december 2006

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 4. dec. 2006

 Deltagere: Kim Jepsen, Danny Sørensen, Peer Sperling, Lise Gilså, Jørgen Lang

  Referat fra sidste møde:  Godkendt, Per Kjærside deltog. 

  

Meddelser: Evaulering af generalforsamling, der var skuffende fremmøde og kritik af manglende fremmøde fra bestyrelse og udvalgsformænd. Dagsorden til næste generalforsamling udsendes med bladet og på hjemmeside

Kim Lindholdt er tilmeldt jagttegnlærerskursus 3- 4 januar 2007.

Friluftsrådet  i den nye storkommune, Kim deltager i møde d. 7. december i Antvorskov Hallen.

 

Konstituering:                    Næstformand  Kim Jepsen

 Sekretær Jørgen Lang

 

Kommende arr. Storvildtsaften torsdag d 7. december, ingen entre, 

 

Møder 2007.  Program laves 

Eventuelt: ingen

 Jørgen Lang

sek

 

Til top

 

 

Generalforsamling d. 23. november 2006. Revhuset Korsør.

 

Deltagere antal 20

 

Æresmedlem  Vagn Mortensen blev udnævnt.

50 års jubi. Arne Arentsen

40 års jubi. Henning Henriksen, John Jappe, Jes Knudsen, Hans Vedel Müller

25 års jubi. Kim Just Petersen

 

 1. Dirigent Anders Nielsen valgt -  Lene og Kim stemmetællere.
 2. Formanden aflagt af Kim Jepsen. Der har været møder om sammenordning af jagtforeninger i den nye storkommune, ingen jagttegnkursus i år, men der  nyt starter næsten år ved Kim Lindholdt. Der er monteret  ny alarm i Revhuset. Vi har fået nye kastemaskiner på lerduebanen og en ny kontrakt med Haldor Topsøe. Vi har fået en ny driftsaftale med kommunen og må skyde ræve og sortfugle. Peer Sperling stopper som formand til næste år og  Kim Jepsen stopper som næstformand efter denne generalforsamling. Hvis man skal på jagt på golfbanen skal det ske efter aftale og gælder kun ræve og sortfugle.  Der blev rejst spørgsmål om andre muligheder i den nye storkommune  hvad er af  kommunale arealer samt f.eks.  kasernen
 3. flugtskydning- banen er tiptop og funger fint, der er kun 2 mand til at passe den pr. skydedag. Banen har været meget besøgt kan lånes bl. a . af  naboer. Vi har haft  2 hold til kredsskydning. Der har været præmieskydning sponsoreret af Per´s autolak  og Bent`s køreskole. Det nye klubhus er også sponsoreret.                                                                                                                                      
  Jagthorn
  - Kaj har overtaget hornblæsningen efter Louis. Starter i september og slutter i  april. Der er p.t.  8 blæsere og øveaftner hver mandag. Der har været julefrokost og sommerfest med hestetur. Der øves til duelighedsprøve. Der deltog dog  kun 2 deltagere, Louis og Kaj. Der har deltagelse ved DM med god placering Louis som nr. 10- Henrik som nr. 8 og  Kaj som nr. 4. Der er blæst til jagtsti, jægeraften, naturprisen.

Strandjagt og husudvalg,  ingen beretning.                                                                                                     
Riffel
efter 3 år med fremgang var der meget stort fald fra sidste år næste indskydning lige før bukkejagten. Der er prøvet mange forskellige nye tiltag men der kommer ikke flere. Der var 14 til pokal og præmieskydning.                                                                            
 Nyjæger.  ingen  beretning                                                                                                                 
Jagtsti.
 70 - 80 deltagere,  vi havde regionsjagtsti med i år, selv om jagtstien er godt besøgt  giver den ikke overskud. Vi deltog i skovens dag.                                                                                                              
Skovudvalg.
  Der er fodret i skoven selv om der enkelte dage kan opleves at ikke er foder i tønderne. Der er, er reguleret nogle bukke og enkelte efterårsdyr men kun Peer må være med. Der har været reguleret ænder i anlæggene, der har dog været problemer med fejlfarvede ænder. Der er mange duer i byen og man få lov at regulere efter aftale. Regulering af duer ræve og sortfugle kan ske efter aftale med Kim Jepsen.                                                         
Hundeudvalg   ingen beretning

 1. Regnskab – godkendt
 2. Forslag. Der har været drøftet om generalforsamlingen fremover skulle holdes hvert år i Revhuset. Generalforsamling afholdes i Eggeslevmagle evt. Skælskør næste år.
 3. Kontingent 2008.  Uændret,  100 kr. over forbundets kontingent  for ordinære, hustand og 50 kr. over  for øvrige.
 4. Kasserer Lise Gilså genvalgt
 5. Valg til bestyrelse. Jørgen Lang og  Thomas Vester genvalgt.
 6. Valg af suppleanter. Martin Larsen og Henrik Nielsen genvalgt.
 7. Valg af revisorer. Kurt Olsen og Arne Svendsen genvalgt Suppleanter Erik Vedel Hansen og Aksel Jensen genvalgt. 
 8. Eventuelt. Deltagelse i regionsmøde den 18. marts 2007. Bestyrelsen, Lene og Gert Jensen,  Poul Erik Olsson, Ole Madsen, Kim Jensen.                                                                        
   Der blev orienteret om Jægerforbundssagen.                                                                        
  Der var kritik af der mangler så mange personer som er på valg og de manglende beretninger, der er således for lidt respekt for foreningen.                                                             
  Det blev fremført at vi ikke burde regulere råvildt i Skoven da der er mindre råvildt end tidligere, man var dog af den opfattelse at det ikke var foreningens regulering der var årsagen. Der var f. eks. forsvundet en buk efter bukkejagten måske krybskytteri.  

Vi skal ikke beklage os over at mangle opbakning men vi skal bare lave arbejdet og finde de nødvendige hjælpere.

 

 

Jørgen Lang

Sek.

 

 

Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde 6. november  2006

 

Deltagere:

Peer Sperling. Lise Gilså, Kim Jeppesen, Danny Sørensen, Jørgen Lang.

Gert Godsk, Poul Erik Olsson, Kaj Petersen

 

 

Meddelelser

Steven stoppet med jagttegn. Kim Lindholt starter næste år. Kommer på kursus 9-10 januar og  8 -11 maj 2007  på Kalø.

Regionsmøde d 18. marts 2007. Jørgen sørger for tilmelding. 

Gert kommer med hunde til jagt i Skoven. Meddeler antal til Peer

Møde med de andre foreninger i Ny Slagelse kommune. Der er udarbejdet et udkast.

 

Udvalg

Riffel.

Der har været manglende tilslutning til indskydning. Der indskydes kun en weekend næste år.

Der har kun været 14 til mærkeskydning og pokalskydning.

Flugtskydning

Der er været mange til skydning. Maskiner m.v. fungerer godt. Der er særligt mange om onsdagen

1972 opstart på banen.

Hundetræning

Der har været hvalpetræning. Skælskør har klaget over hundetræning i Skælskør.

Jagthorn

Der er kun 5-6 blæsere pr gang. Der er ingen nye hornblæsere.    

Skoven

Der er startet fodring for ca. en måned tids siden. Der er mange fugle i skoven. Der bliver fodret på Golfbanen.

 

Generalforsamling

Hornblæsning - Kaj og co. kommer og blæser os et stykke eller 2..

Peer kontakter Anders angående dirigent

Lise laver liste over jubilarer

1 flaske til 25 års, 2 flasker til 40 års og mere.

Biksemad + 1 genstand i alt 50 kr.

 

Program 2007

Gert fremsender datoer angående hundetræning. Første søndag i februar starter hvalpetræning.

Flugtskydning som år 2006.

 

Eventuelt

Storvildtaften d. 7. december hornblæsning ved Kaj og co.

Fax og printer ( fra Anettes tid) kasseres slettes på inventarliste.

Hashøj Jægerklub holder vildmarksaften d 13. november 2006 med Søren  Ervig i Dalmosehallen.

 

 

Jørgen Lang

sek

Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde d 9. oktober 2006.

 

 

Deltagere:  Peer Sperling, Danny Sørensen, Per Kjærside, Kim Jepsen, Lise Gilså, Jørgen Lang

 

Referat godkendt.

 

Meddelser:

Kim taler med Gert Godsk angående hundetræning i Skælskør.

 

Driftsaftalen med kommunen er forlænget frem til udgangen af 2007.

 

Fodring i skoven er startet, der påbegyndes  også fodring på golfbanen.

 

Lise - folder rettes –hjemmeside rettes (louis og  Henrik . ny ud med næste blad. Troldehytten går ud. Kim 58372251

 

Tilladelse til jagt i skoven er givet. Invitationer er udsendt.

Gæst Jørgen Lang.

Vin tilsveepstek, Peer køber + en dr. Nielsen , Per sørger for winerbrød og Cakao.  Vildt sælges ( Peer tager prisliste med) Sweepstek 20 kr.

 

Der må gerne deltage flere i regulering af småvildt,. Kim er kontaktperson

 

Strovildtsaften Danny og Peer taler med Torben Espensen.

 

Vagn Mortensen søges udnævnt til æresmedlem, bliver 80 næste år.

 

Program. Udvalgformænd  - næste møde

 

Eventuel

 

Næste møde d 6. november 2006 udvalgsformæd deltager.

Dagsorden  med valg indgår i indkaldelsen.

 

 

Jørgen Lang

Sek.

Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 4. september 2006.

 

Deltagere:

 Kim Jepsen, Jørgen Lang,  Lise Gilså, Thomas Vester.

 

Referat godkendt

 

Meddelser:

 

 

Blad. Udsendes i denne uge

 

Jægeraften.  Onsdag. 27. september i Jagt og Natur, Slagelse.

Regulering af dyr på indgangsbilletten. (Evt gavekort 700 kr) Entre 20 kr.

Bukke –Jørgen Lang køber rødvin

Øl og vand ,kaffe  evt pølser- Kim

Lotteri 4 kr pr lod 3 for en tier. Lise køber lodder Evt sponsopræmier

 

Naturpris . Torsdag d 7 september kl 18.30. Slagelse Landevej  109. Der kommer hornblæsere

Kim undersøge  med øl og vand.

 Eventuelt.  Poul Erik inviteres til næste møde  - undersøger med  hensyn til aktivitetstegn.

Kim Linholt vil godt overtage jagttegn – kan komme på kursus til Januar

Kim undersøger kursus + forudsætninger +prisen

 Gæst til jagt i  skoven  Jørgen Lang 16.nov.

 Næste møde drøftes generalforsamlingen herunder valg.

 Regnskabet afsluttes pr 1.oktober

 

Jørgen Lang

 

 

Til top

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 7. august  2006.

 

Deltagere:

Peer Sperling,  Kim Jepsen, Jørgen Lang, Danny Sørensen, Lise Gilså, Per Kjærside.

 

Referater for de sidste møder fremsendes.

 

Meddelser:

 

 

Blad. Udsendes i september.

 

Jægeraften.  D. 27. september i Jagt og Natur, Slagelse.

 

Storvildtsaften . Torben Espensen torsdag d 7 december kl. 19.00 i Kulturhuset, Skolegade, Halskov

Bestyrelsen møder kl 18.00. Der er gratis adgang. Foredrag, sleideschow, film. Foredragsholder gratis for foreningen. Rettes i program

 

Regulering i skoven. Der er reguleret 3 bukke i skoven og 2 på golfbanen.

Jagt i skoven. Der indkøbes foder. 

Der ønskes øget regulering på duer og ænder. Regulering af sortfugle på Golfbanen må ske fra 1. september. Fodertønder der ikke bruges mere indsamles.

Der laves en artikel angående foreningens aftale med kommunen.

 

Eventuelt. Gert Godsk. Starter hundetræning i Skælskør

Jagttegnkursus undersøges.

Sommerfest aflyses.

Kreds og Regionsmøder, Jørgen undersøger

 Jørgen Lang

 

Til top

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 6. februar  2006.

Deltagere:

Peer Sperling, Kim Jepsen, Lise Gilså, Thomas Vester, Danny Sørensen, Per Kjærside,  Jørgen Lang,  Martin Larsen

 

Sidste bestyrelsesreferat. 5/12 – 05  godkendt. Bestyrelsesmøde d 2/01 - 06 var aflyst

 

Meddelelser.

Der er klaget over /manglende fodring i skoven. De er en foderplan og der fodres hver 14. dag.  Problemet er at der står nogle gamle fodertønder som ikke anvendes mere.  Kim og Per fjerner de tønder der ikke bruges.

Peer oplyste at det er hans sidst periode som formand og vi søge at finde en efterfølger.

Regulering af duer og ænder skal meddelelses til Peer som det kommer med i opgørelsen

 

Revhus.  Der opsættes en ny alarm. Alarmen betales fremover af kommunen Hans Jensen stopper i husudvalget. Der skal derfor findes en ny M/K til rengøring m.v.

 

Regionsmøde. Der er regionsmøde d 25. februar 2006 i Gørlevhallen. Lise sender tilmelding til regionsformanden Jesper Jensen.

 

Bladet.

Jens Einar  Sparta Hunting.  kontaktes angående Safariaften.

Bladet udsendes i februar.

 

Indstilling af naturprisen.

Carlo Olsen Slagelsevej 109, Korsør  som blev indstillet sidste år indstilles på ny til naturprisen. Jørgen sender indstilling til HB medlem Per Clausen.

 

Kommende arrangementer

Der er skydning til løbende vildt d 26. februar på Amager. Kontaktperson Peer Sperling.

Der er Skovens dag d. 7. maj. Vi deltager med grillmad, minijagt/natursti, hunde

Lene og Gert, Thomas , Jørgen medvirker.

 

 

Eventuelt.

Hjemmeside bør opdateres.

Lystfiskerne har 40 år jubilæum. Vi møder med 4 fl. Rødvin.

 

Næste møde: mandag d. 6. marts  2006  kl 19.00 i Revhuset

 

Jørgen Lang

Sek.

Til top

 

 

Bestyrelsesmøde d 2. januar 2006 er aflyst på grund manglende punkter til dagsordnen.
Næstemøde er  i februar som aftalt

Jørgen Lang

 

Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 7. november  2005.

Deltagere:

Peer Sperling, Kim Jepsen, Lise Gilså,  Jørgen Lang,  Per Kjærside, Danny Sørensen,

Louis Petersen, Jørgen Philipsen, Carl Ove Andersen, Lene Jensen,  Poul Erik Olsson, Gert Godsk

 

Sidste bestyrelsesreferat. godkendt.

 

Meddelelser.

Der er indkøbt 2 luftbøsser til regulering af duer.

Gert Godsk har modtaget nøgle til Revhuset.

Deadline til bladet er d. 10. december.

 

Udvalgene.

Hunde. Gert Godsk vi burde have en repræsentant i kredsen. Hvalpetræning starter næste år. opstart d 15. Januar 2006.

 

Flugtskydning. Der har været særdeles god tilslutning på banen. Der er lagt fliser ved klubhuset. Ønsker et nyt sæt bagduemaskiner udgift ca 40.000 kr. Der bør være en spiritusbevilling til banen. Poul Erik kunne godt bruge nogle hjælpere på banen.

 

Skoven. Der er lavet foderplaner. Regulering af duer.

 

Jagthorn. Louis har overdraget jagthorn  til Kai Petersen, Rødkullevej 51,  4230 Skælskør til 58143160. Der er færre deltagere og det kniber med  nye.

 

Riffel. Det går godt der er dog for mange hjælpere i forhold til deltagerantallet. For at deltage i regulering i skoven kræves skydning svarende til sølvmærke, dette kan erhverves på alle skydeaftner. Datoer for skydning kan ses på programmet.

 

Jagtsti. Går som det plejer og der er jagtsti på Borreby igen i 2006. 3 kastemaskiner som står hos Lene og Gert sættes i udhuset ved Revhuset

 

Program 2006

Vedlagt. Eventuelle fejl/rettelser/tilføjelser bedes meddelt snarest.

 

Generalforsamling.

Dagsorden vedlagt.

 

Eventuelt.

Efter bestyrelsesmødet er det besluttet at  indkøbe nye kastemaskiner som ønsket til flugtskydebanen.

 

Næste møde: mandag d. 5. december  2005 kl 19.00 i Revhuset

 

Jørgen Lang

Sek.

 

Til top

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 3. oktober  2005.

Deltagere:

Peer Sperling, Kim Jepsen, Lise Gilså,  Jørgen Lang,  Per Kjærside

 

Sidste bestyrelsesreferat. godkendt.

 

Meddelelser.

Alarm i Revhuset. Omkostninger undersøges af Anders Nielsen

Vi havde lovet nogle billeder fra flugtskydningbanen, det er glemt, Per og Henrik Kjærside foranlediger det gjort.

Regulering af duer i Korsør. Der er udpeget personer som får legitimation.

Regulering må ske fra 1. oktober 2005 til 1. april 2006

Der indkøbes 2 luftbøsser til reguleringen.

 

Hegn og jagt på Søværnets depot.

Der har været møde med næstkommanderende på Flådestationen. Depotet blev drevet af og hegnet lukket.

 

Skoven.

Der er lavet foderplaner.

 

Program 2006

Riffel. Skydning til løbende vildt.                 Søndag d. 26 februar

                                                                 Lørdag d. 18. Marts

Køb, salg og bytte i Revhuset                     Fredag d. 10. Marts

Jagtsti Borreby                                           Mandag d. 17. April

Riffel – Jørgen kontakter Ole Madsen

Flugtskydning – Jørgen kontakter Poul Erik Olsson

Revhuset – Jørgen Kontakter Hans Jensen

Sommerfest                                               Fredag d. 4. August

Jægeraften  Natur og Fritid                         Onsdag d. 27. September

Blishønejagt                                               Lørdag d. 7. Oktober

                                                                 Lørdag d. 2. December

Jagt i Skoven                                             Torsdag d 16. November

Generalforsamling  Revhuset Torsdag d 23. November    

Forslag til nye aktiviteter er meget velkommene

Kalender udarbejdes som normalt.

 

Eventuelt.

Valg til bestyrelse 2005           Valg af formand.                Peer Sperling

                                            Valg til bestyrelse.            Kim Jepsen.

                                                                                        Danny Sørensen

                                                                                        Per Kjærside.

Forslag til dagsorden udsendes sammen med indkaldelse til næste møde.

 

Næste møde: mandag d. 7. november  2005 kl 19.00 i Revhuset

Udvalg skal møde denne dag.

 

Jørgen Lang

Sek.

 

Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. september  2005.

Deltagere:
Peer Sperling, Kim Jepsen, Lise Gilså,  Jørgen Lang, Thomas Vester,  Per Kjærside

 

Sidste bestyrelsesreferat. godkendt.

Meddelelser.

Sommerfest aflyst.
Møde med andre foreninger i ”Ny Slagelse” blev glemt. Der aftales ny dato.

 

Hegn og jagt på Søværnets depot.

Anders Nielsen redegjorde for hvorfor han havde rejst sagen og anmodede jagtforening kontakte chefen på Flådestationen. Peer og Per tager initiativ til møde angående sagen.

Skoven.

Kim udarbejder plan for fodring m.v.

Der må ikke reguleres sortfugle .

Der er udpeget 6 jægere til regulering af duer i Korsør by.

 

Jægeraften

Vi mødes i på Sorøvej kl 18.00

Der tages 25 kr. i entre

Alle forsøger at skaffe gaver.

Jørgen sørger for bukke trofæer – der indkøbes 6 fl. rødvin.

Amerikansk lotteri - Lise køber 4 ringe a 100 lodder.

Per henter øl og vand  samt termokander i Revhuset. Der købes engangskrus

 

Eventuelt.

Peer skaffer nøgle til Revhuset som udleveres til Gerd Godsk.

Der aftales med skytten på Krusesminde angående areal til hundetræning.

 

 

 

 

Næste møde: mandag d. 3. oktober  2005 kl 19.00 i Revhuset

 

Jørgen Lang

Sek.

Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. januar 2005.
Deltagere:
Kim Jepsen, Jørgen Lang, Lise Gilså, Per Kjærside, Thomas Vester.

Sidste bestyrelsesreferat.
Der er 10 jagttegnsdeltagere. Øvrig referat godkendt.

Meddelelser.

Der har været indbrud på lerduebanen Det undersøges om patroner må opbevares i klubhuset eller de skal opbevares i container.
Der kan evt. købes til våbenskab til patronerne.
Skorstenen i Revhuset har revener pga stormen. Kim kontakter teknisk forvaltning angående dette.
Møde i Højbjergskoven torsdag d 8 dec. 2004. Der kommer ikke regulering som på de kommunale arealer men jagt som normalt i statsskoven.


Kommende arrangementer
Safariaften den 8. februar. Peer kontakter os.
Der er debataften den 22. Marts angående regulering på de kommunale arealer Bog i Revhuset revideres.

Eventuelt.
Kim Jepsen noteres på listen til regionsmøde.

Næste møde:
 mandag den 7. februar 2005 kl. 19.00 i Revhuset.

Jørgen Lang Sek.

 

Til top

 


Referat af bestyrelsesmøde d. 6. december 2004.


Deltagere:
Kim Jepsen, Jørgen Lang, Lise Gilså, Per Kjærside, Thomas Vester.

Sidste bestyrelses referat.
godkendt.

Meddelelser.
Blishønejagt udsat til d 11 december, det blæste 10 m/sek.

Jagttegn 11 deltagere.

Møde angående Højbjergskoven torsdag d 8 dec.

Konstituering Næstformand. Genvalg til Kim Jepsen.
Sekretær Jørgen Lang genvalgt.

Program for 2005.
Vedlagt. Eventuelle rettelser bedes meddelt omgående.


Møder 2005.
Mandag d 10. Januar
Mandag d 7. Februar
Mandag d 7. Marts
Mandag d 4. April
Mandag d 2 maj
Mandag d 6. Juni
Mandag d 1. August
Mandag d 5. September
Mandag d 3 Oktober
Mandag d 7. November
Mandag d 5. december

Eventuelt.

Ingen bemærkninger

Næste møde:

mandag d. 10. januar 2005 k119.00 i Revhuset.

Jørgen Lang Sek.
 

Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 8. november 2004.

Deltagere:

Peer Sperling, Kim Jepsen,  Jørgen Lang,  Danny Sørensen, Lise Gilså, Per Kjærside, Hans Jensen, Claus ”korn”  Gert og Lene Jensen.

 

Sidste bestyrelsesreferat
.
godkendt.

 

Meddelelser.

Hjemmeside er god med mange besøg. Der mangler kontakt til indmeldelse med tlf nr.

Jægeraften bør placeres på anden dag end torsdag.

Der tilmeldt 8 jagttegns aspiranter  til kursus denne vinter.

Der er reguleret 15 andrikker i lovsøen..  

 

Udvalgene

Poul Erik har købt nye kastemaskiner til i alt 77.000 kr. Tilskud søgt hos Skov-og Naturstyrelsen udgør 50% af det ansøgte beløb på  50.000 kr. d.v.s.  25.000 kr.  Nuværende miljøgodkendelse for banen udløber i 2006.

På grund af for mange forbiskud kræves fremover( fra 2006 ) ved regulering i skoven et sølvmærke på riffelbanen. Aftalerne med kommunen findes fremover i kopi i Revhuset.

Indlæg til næste blad senest d 1. December   

Datoer til program 2005 til Jørgen senest d 1. December.

Hvis Revhuset skal anvendes (udover vores eget klublokale) , skal dette noteres kalendertavle. Andre arrangementer skal respekteres efter ”først til mølle princippet”.   

 

 

Generalforsamling  
25. november 2004. Revhuset.

 Dagsorden

 1               Valg af dirigent og stemmetællere. 

 2               Beretning fra formand

3                Beretning fra udvalg

                  Flugtskydning

                  Jagthorn

                  Strandjagt

                  Husudvalg

                   Riffel

                   Nyjægere

                   Jagtsti

                   Skovudvalg

4               Regnskab.

5               Indkommende forslag.

6               Fastsættelse af kontingent for år 2006

7               Valg af Kasserer Lise Gilså                 modtager genvalg

 8              Valg til bestyrelsen    Jørgen Lang       modtager genvalg                

                                                     Steven Rasmussen            modtager ikke genvalg

9               Valg af suppleanter         Thomas Vester

                                                         Henrik Nielsen                   

10             Valg af revisorer              Kurt Olsen

                                                          Jørgen Klode    

                  Suppleanter                      Erik Vedel Hansen

                                                           Aksel Jensen

11                     Eventuelt.  Udpegning af deltagere til regionsmøde  8 personer.

 

 

Jubilarer med 50 års nål får rødvin.

Lise søger for revidering og kopiering af regnskab.

Jørgen sørger for kopiering af  dagsorden.

Der er spisning fra kl 18.00. Bestyrelsen + udvalgsformænd er tilmeldte og skal melde fra hvis de ikke kommer. Øvrige skal tilmelde sig

 

Eventuelt.

 

Ingen bemærkninger

 

 

Næste møde:   mandag d. 6. december  2004 kl 19.00 i Revhuset.

 

Jørgen Lang

Sek.

Til top

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 4. oktober 2004.

Deltagere:

Peer Sperling,  Jørgen Lang, Steven Rasmussen, Danny Sørensen, Lise Gilså, Per Kjærside, Poul Erik Olsson

 

Sidste bestyrelsesreferat.
godkendt.

 

Jagttegn.

Jagttegnskursus blev drøftet. Steven fortsætter og meddeler bestyrelsen såfremt der opstår uregelmæssigheder.  Nyt kursus starter den onsdag i november. Pris 900 kr. annonceres og sættes på hjemmesiden.

Steven fik tilsagn til kunne undervise andre steder såfremt undervisning i foreningen ikke forsømmes.  

Meddelelser.

Der var kredsmøde d 9. September 2004  i Sorø kun Jørgen deltog. Det var småt med nyheder.

Blishønejagt  gav 840 høns . 43 jægere var mødt

Forening skal regulere  duer i Korsør og på havnen.

 

Udvalgene

Kun Poul Erik var mødt. Der indhentes pris på 2 nye kastemaskiner til skydebanen.

Jørgen  undersøger miljøgodkendelse med hensyn til udløb og ansøgning om ny.

Der har i sommer været særdeles god søgning til banen.

Udvalgene bedes møde til næste møde d. 8 november .  

 

Folder.
Nye billeder er taget.

Der mangler indlæg til næste  blad fra udvalg.

 

Eventuelt.

Henrik Kjærside hjælper ved banko.

Generalforsamling annonceres i Skælskør -og Korsøravis. Der orienteres om vildtpleje og reguleringen i Korsør kommune. Jørgen sørger for annoncer.

Jagt i skoven d 18. November Der er biksemad i den gamle jagtkro kl 12.00. pris 78 kr. pr. person. Per hjælper, sørger for basser og Kakao. Børnehaven Trollebo inventeres.

Der er Sweepstake på antal ben (2 fl. vin)og patroner (2 stk. vildt).    

Gæst er foreslået.

Per Clausen har anmodet om at anvende Revhuset til strandjagtkursus d. 30/4 og 1/5 – 2005. Dette er i orden.

 

Næste møde:   mandag d. 8. november  2004 kl 19.00 i Revhuset.

Udvalg bedes møde.

 

Jørgen Lang

Sek.

Til top

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 6. september 2004.

Deltagere:
Peer Sperling, Jørgen Lang, Kim Jepsen, Lise Gilså.

 

Sidste bestyreIsesreferat:
Godkendt.

Meddelelser:
Der er formandsmøde i kredsen d 9. September 2004 kl19.15 i Sorø.

Der udarbejdes en kulturhandlingsplan i Korsør Kommune hvor foreningerne deltager således at vi f. eks. på skolerne kan vise hvad vi foretager os.

Ræve og ænder er nu fast aftale i driftsaftalen med Korsør kommune. Borgmesteren har anmodet om drøftelse angående bekæmpelse af duer.

Sommerfesten gik godt vi forsøger igen næste år.

Regulering af dyr - ænder m.v. lægges ud på nettet.

 

Jægeraften:
Afholdes hos Natur og Fritid,-Skovsøgade i Slagelse torsdag den 30. September kl. 19.00

Der er 10 % på alle varer i butikken denne aften.
Louis og hornblæserne kommer.
Amerikansk lotteri - Lise køber lodder.
Sponsorgaver Danny søger at skaffe nogle, Per nogle fra Jagt og Fritidshuset, Peer fra Hans Just.
Øl koster 10 kr., vand 5 kr. Kim skaffer øl og vand ellers kontakter han Jørgen. Lodtrækning til jagten i Skoven.
Bukketrofæer sørger Jørgen for - incl. køb af vin.

 

Jagttegnskursus:
Udsat.

 

Eventuelt:
Kontingent 2005. Ordinære 636 kr. Ungdom 355. Senior 350 kr. Husstand 296 kr. Ekstraordinære 240 kr. Kursister 81 kr. Direkte medlemmer 674 kr. Kontingentet er inkl.. kontingent til lokalforening.

 

Regnskabsåret slutter 30 september. Alle afregninger skal fremsendes til Lise senest den 20. September.

 

Næste møde:
Mandag den. 4. oktober 2004 k119.00 i Revhuset.
Udvalg bedes møde

Jørgen Lang

Sek.

 

 

Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde den 9 August 2004

Deltagere :
Danny Sørensen, Jørgen Lang, Kim Jepsen, Lise Gilså, Per Kjærside

Sidste bestyrelsesreferat :
Godkendt

Meddelelser:
Der er reguleret 2 bukke. 1 i lystskoven og 1 på golfbanen.
Skyderi ved Korsør Nor blev drøftet og anses for uacceptabelt. Det undersøges om de pågældende er medlemmer af foreningen.

Sommerfest:
Der er p.t. kun få tilmeldinger og afventer Peers hjemkomst.

Jagttegnskursus:
Der har været problemer med jagttegnskurset. Kim undersøger om der kan afvikles ekstra undervisning inden prøverne i September.

Folder:
Folder blev drøftet. Tekst under Peers billed bør omformuleres. Billede  skal være fra vores egen skydebane. Der bør være adresser på skydebanerne m.v. Folderen drøftes igen på næste møde.

Eventuelt:
Der indkøbes 8 fodertønder til skoven og golfbanen. Skovudvalg indkaldes til møde den 4 Oktober.

Næste møde:
Mandag den 6 September kl. 19.00 i Revhuset.

 

Til top

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 6. juni 2004.

Deltagere:
Peer Sperling, Danny Sørensen, Jørgen Lang, Kim Jepsen, Lise Gilså.

Sidste bestyrelsesreferat:
 
godkendt.

 Meddelelser.
Peer skal til repræsentantskabsmøde på Nyborg strand d  18 – 19 juni.

Per Kjærside kontaktes angående Museets  Maritim Kulturuge.

 Revhuset - husudvalget.
Der har været møde d. 11. Maj.  Peer Sperling formand for husudvalget og kontakt til kommunen. Øvrige opgaver udføres som hidtil af udvalget . Henrik Kjærside hjælper ved bankospil. Der afleveres et årligt regnskab fra husudvalget.

Angående Sct.Hans aften på revet d 23 juni.
Anders Nielsen holder båltalen.
Peer søger for spiritusbevilling.
Kim henter borde og leverer tilbage næste dag.
Jørgen kommer og hjælper d 23. Om aftenen.

 

Bladet
Deadline til Peer er d 15 juni 2004.
Kim kommer med artikel  angående skydning til løbende vildt med riffel.
Jørgen kommer med artikel angående schweiss – bukke.
Jægeraften er d 30. September.  1. Prioritet  Natur & Fritid ellers Jagt & Fritidshuset. Peer laver aftale.

Jagt i skoven d  18. November. Pris i år 100 kr. Swipstik 20 kr. gevinst ved antal ben  og   2 stk. vildt ved gæt af antal patroner.

Jørgen sender elektronisk kalender til Peer.

Lene & Gert sender artikel angående jagtsti                     

 

Eventuelt.
Jørgen holder øje med tilskudsordninger fra DJ på Internet  samt finder evt. terræn til naturpris..

 Næste møde:   
mandag d. 9. august  2004 kl 19.00 i Revhuset.

Jørgen Lang

Sek.

 

Til top

 


Referat af bestyrelsesmøde d. 3. maj 2004

Deltagere:
Peer Sperling, Danny Sørensen, Jørgen Lang, Kim Jepsen, Lise Gilså, Per Kjærside. Sidste bestyrelsesreferat. godkendt.


Meddelelser.
Regionen har valgt at uddele regionens naturpris til Kjeld Hansen, Eggeslevlillevej 75, 4230 Skælskør. Overrækkelse sker d. 5. Maj kl 18.30. Foreningen har indstillet Keld Hansen til naturprisen
Skovens dag forløb godt.
Krybskytteri i Lystskoven anmeldt til politiet.
Foreningen har faet tilsagn om tilskud på 25.000 kr. til lerduebanen. Accept indsendes straks til Skov-og Naturstyrelsen..


Revhuset.
Der er møde med husudvalget d l l maj 2004. Strukturen omkring husudvalget drøftes.

 Kommende arrangementer.
Bukkemorgen Lotte og Ruben har lovet at passe huset.

Hjemmeside.
Referat af bestyrelsesmøder sættes på hjemmesiden . Der udsendes en papirmodel til bestyrelse og udvalgsformænd. Hvis man har bemærkninger skal sekretær kontaktes, efter ca. 1 uge sendes en elektronisk referat til Henrik Kjærside til hjemmesiden. Drøftes der spørgsmål der ikke er egnet til hjemmesiden noteres det i særskilt i referatet.

Eventuelt.
Der arbejdes videre med brochure til  medlemmer og nye medlemmer

Næste møde:
mandag d. 7. juni 2004 k119.00 i Revhuset.
Sek. Jørgen Lang


 

Til top

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. april 2004.

Deltagere:

Peer Sperling, Kim Jepsen, Danny Sørensen,  Kim Jepsen,  Per Kjærside, Louis Petersen, Henrik Kjærside, Gert Jensen,  Ole Madsen

 Sidste bestyrelsesreferat. godkendt.

 Meddelelser.  

Der er udstilling d. 1.Maj,på Halsskov med bl.a. Jagtforeningen.
 

Udvalgene.

Jagthorn.
Louis har købt 2 nye jagthorn så foreningen nu har tre til jagthornsundervisning.

Jagtsti.
Lene og Gert har jagtsti d.12/4 04,hvor der trækkes lod om regulering af bukke i skoven.

Skovudvalg.
Skovudvalget siger at der spises godt af foderet, der lægges ud, ialt er der
brugt ca. 2 tons.

Riffel.
 Riffelbanen starter med indskydning d10/4,gratis for medlemmer.
Adressen på skydebanen, i jagtbladet, er forkert. Den rigtige er: Møllevangen 51.

Flugtskydning.
Flugtskydningsbanen er blevet tilbudt at få sponsoreret et toilet, af ålefarmen, Ole Madsen spørger Skælskør Kommune om tilladelse.

Hunde.
Der undersøges om det er muligt at opstarte hundetræning i samarbejde med
Stillinge jagtforening.

Bestyrelsen foreslår temaaftener i løbet af vinteren for at få brugt klubhuset lidt mere.

Kommende arrangementer.          

Der er Safariaften i Revhuset d.16/4.

Skovens dag er d. 2.Maj,Jagtforeningen deltager med grilning af dyrekød samt hundeopvisning.
                        

Eventuelt.

Desuden har bestyrelsen besluttet at lægge referatet fra bestyrelsesmøderne
ud på vores hjemmeside.
 

Næste møde:   mandag d. 3.maj 2004.

 

Sek. Jørgen Lang

Til top