Dato: 06/12-2006

Vildtforvaltningsrådets møde den 5. december 2006 blev ”en hård dag på kontoret” for jægerne.

Rådet besluttede at anbefale miljøministeren at udskyde jagten på ringdue til 1. oktober fra 2007.

- Et grimt notat, siger Ole Roed Jakobsen om den 23 sider lange rapport om ringduernes yngleforhold, som Vildtforvaltningsrådet havde bestilt hos Danmarks Miljøundersøgelser DMU. 

-  Men ikke til at komme udenom, hvis det stadig skal være det faglige, der afgør en arts jagttid!

DMUs konklusioner om duernes yngletid er entydige: Klimaet i Danmark er nu så mildt, at ringduerne yngler på fuld kraft i september - og senere for enkelte pars vedkommende. Derfor vil der gå yngel til, hvis begge forældrefugle skydes bort.

- Det er hjerteblod, vi taler om. Men, der var for mig at se ingen anden vej end sammen med det store flertal i rådet at anbefale miljøministeren at lukke for duejagten i september. Det var et spørgsmål om troværdighed - også når det faglige går os imod, siger Jægerforbundets formand og tilføjer:

- Så nu retter vi ind med en jagtreduktion på én måned, og så er det det. Det nikkede man ja til hele bordet rundt i Vildtforvaltningsrådet.

Jagten på tyrkerduer bliver desuden skubbet en måned, så arten fra 2007 er jagtbar fra den 1. november til den 31. december.

Forlængede jagttider
For andre arter blev resultatet af mødet forlængede jagttider. I næste sæson må fasanhaner jages til og med 31. januar.

- Fasanhønerne skal fortsat være fredet i januar, for i en tid, hvor det er vigtigt for os at fremme den størst mulige yngel i den vilde fasanbestand, går det ikke an at tolde mere af bestanden af fasanhøner, end det er tilfældet i dag. Derfor er kun hanerne jagtbare i januar.

En anden jagtudvidelse er, at fra og med næste jagtsæson må canadagås jages generelt fra 1. september til 31. januar - herunder også i EF-fuglebeskyttelsesområderne.


For de resterende arter er der tale om status quo. Der blev således holdt fast i septemberjagt på kronhjort, selv om der har været røster fremme om at lukke for brunstjagten.

Udsætninger

Vildtforvaltningsrådet anbefaler miljøministeren at gennemføre udsætningsforliget i den form, der blev vedtaget i efteråret.

Med hensyn til indholdet af de biotopplaner, der fra 1. april 2010 giver ret til udsætning af syv fasaner/agerhøns pr. hektar, så nedsættes der straks en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Danmarks Jægerforbund, landbruget, skovbruget, Danmarks Naturfredningsforening, Skov- og Naturstyrelsen samt Danmarks Miljøundersøgelser.

Denne arbejdsgruppe skal definere kravene til, hvad en biotopplan skal indeholde for at give ret til udsætning af mere end én fasan/agerhøne pr. hektar (dog altid 100 fugle pr. ejendom).

Forligets tekst om 150 kvadratmeter vandspejl pr. udsat and gælder fra 1. april 2007, men der skal yderligere undersøgelser til af de biologiske forhold i søer og damme i forbindelse med udsætninger - med risiko for yderligere stramninger, advarer Ole Roed Jakobsen. 

-  Vildtforvaltningsrådet blev præsenteret for anbefalinger om langt flere kvadratmeter vandspejl pr. and og dertil forslag om forbud mod udsætning af ænder i søer under 2.000 kvadratmeter og forbud mod fodring nærmere en fem meter fra søbredden! På det foreliggende grundlag var dette imidlertid fuldstændigt uacceptabelt for Jægerforbundet. Disse anbefalinger tager udgangspunkt i gamle undersøgelser. Men fortidens mudderhuller - som følge af massive udsætninger - er en saga blot. Der er sket rigtig meget på det punkt i de senere år. Derfor skal DMU vurdere de aktuelle forhold, før vi i Vildtforvaltningsrådet igen ser på udsætningsregler for ænder, siger Ole Roed Jakobsen.

På dagsordenen for mødet den 5. december var også punkter om vildsvin i Danmark og bekæmpelse af mink, men det nåede Vildtforvaltningsrådet ikke at drøfte, så disse emner tages op på mødet i marts 2007.
-jory

Historien er sidst redigeret den 7. december 2006