Referat fra JKF årsmøde 29/1 2009.02.01

Mødet startede kl. 1905, lidt forsinket, da jeg håbede der ville være flere der bare var forsinket, det var ikke tilfældet, så mødet startede med de få deltagere der var mødt frem, ca.25 stk.

Desværre manglede både Omø og Agersø, samt Høve sogns Jagtforening.

Formanden bød velkommen, og derefter blev der valgt en dirigent, Anders Nielsen.

Formanden redegjorde for hvad der var sket i årets løb, og understregede hvor vigtigt det er at vi kan samarbejde indbyrdes, for så står vi stærkere når vi skal forhandle med kommunen om et fremtidigt samarbejde.

Der skal, sammen med SNS og kommunen oprettes et olieberedskab samt et reguleringskorps, vi skal have drøftet jagt tider lokalt i foreningerne samt have lavet et fælles udspil til DJ om hvilke jagt tider vi ønsker skal gælde fremover.

Finn Jensen redegjorde for hvad der var sket i Natursamrådet, det var ikke det helt store, da vi først ret sent havde fået plads i rådet, samtidig bad han Anders Nielsen om at hjælpe til med at få rådet omdøbt til GRØNT RÅD, det hedder det i næsten alle andre kommuner. Finn Jensen og Anders Nielsen havde her efter en længere, yderst fornuftig dialog om en naturskole på Lille Tårnborggården, en sag der ligger i kommunens syltekrukke p.t., men den bør hives op igen, det lød ret spændende. Referaterne fra Natursamrådet kan ses på Slagelse Kommunes hjemmeside.

Formanden fortalte at økonomien er underlagt kredsbestyrelsens, og DJs, kontrol, og ønskede derfor ikke at redegøre yderligere, udover at fortælle at der var brugt ca. 700 kr. til JKF møder.

Derefter var der valg til JKF, det var hurtigt overstået, da alle foreninger på forhånd var blevet foreslået kandidater pr. mail, eller brev, og de kom ikke med ændringsforslag,  så det blev til følgende kandidater:

Carsten Nygaard/Slagelse valgt for 4 år.

Bjarne Nielsen/Omø 2 år.

Niels Andersen/Høve 2 år.

Jan Worm/Skælskør 4 år.

Karsten Hansen/Stillinge 4 år.

Så nu har vi et fuldtalligt JKF der kan fungere .

Anders Nielsen kom med en redegørelse fra kommunen, om hvilke planer man har for naturen i fremtiden, bl. a. en trampe sti langs Vårby Å, og hvad man allerede har lavet.

Han takkede for et godt samarbejde med foreningerne, samt lovede at skaffe kort over kommunens arealer, og evt. udpege områder hvor vi måske kunne få lov til at lave regulerings- eller ungjæger/nyjæger jagter.

Derefter var det HB medlem Christian Clausens tur til at fortælle hvad han havde af nyt, han fortalte at der til efteråret skulle forhandles nye jagttider, og vi burde drøfte om der var lokale eller generelle  jagttider vi ønsker ændret.

Han fortalt at DOF ønsker jagtforbud i hele skælskør Nor, lige som der er ønsker fremme om et jagtforbud i området omkring Agersø, samt helt eller delvis fredning af edderfuglen i Storebælt, med henvisning til at det er NATURA 2000 områder.

Det afviste Chr. Clausen pure at det var nødvendigt, med henvisning til ”fuglebeskyttelsesdirektivet”(kan downloades på DJs hjemmeside),der helt klart siger at der ikke er noget problem i at drive bæredygtigt jagt i EUs  fuglebeskyttelsesområder, tværtimod bliver Danmark fremhævet som et godt eks. på hvordan det kan gøres.

Under evt. blev det drøftet om vi skal holde et stormøde, lokalt, om de nye jagttider, omvi skal overlade det til de enkelte foreninger at komme med input til JKF, eller om JKF skal sende et forslag ud til afstemning, via mail, og besvarelse via mail, til medlemmerne. Det forslag må svæve i luften til næste JKF møde.

Anders Nielsen og formanden takkede for et godt møde, og  udtrykte ønske om et større fremmøde til næste år.

Kim Jepsen  JKF formand.