Referat fra Årsmødet i Slagelse Jægerråd afholdt d. 6/2 2018 i Kirke Stillinge Jagtforenings klubhus.

Formanden bød velkommen til de fremmødte 20 stk. i alt, så mange har vi aldrig været før.

Bestyrelsen foreslog Henrik Kjærside som dirigent, han blev valgt uden modkandidater.

Formanden (mig) aflagde sin beretning, den gav ikke anledning til de store diskussioner udover Sørby Markedet som mange gerne ser vi fortsætter med. Man mente ikke at Drengerøvsaftenen i Skælskør og Maritim Festuge i Korsør var det rette sted at være men nåede frem til at det burde da undersøges nærmere om mulighederne for at deltage.

Såfremt at vi fortsætter på Sørby vil Lene og Gert gerne stå for en børnejagtsti den ene dag ligesom vi vil prøve at få lasershotten til at køre i år. Christian fra S.V. Jagtforening kan muligvis låne et sort telt.

Der kom også et forslag om at deltage i Panzermuseets udgave af Kongskilde Marked, det skal også undersøges nærmere.

Vi drøftede kommunikationen mellem foreningerne, der kom flere forslag op som skal drøftes nærmere. Jeg er inviteret til at deltage i Sydvestsjællands Jagtforenings næste bestyrelsesmøde om samme emne. Det er dog gået bedre med at få meldt jagtdatoerne ud til de andre foreninger.

Samme Jagtforening har fået en 30 årig lejeaftale på arealerne ved Stignæs hvorpå skydebanen ligger. De har fået et tilskud på 171.000 til skydebanen som skal udvides, der lægges op til et uformelt samarbejde mellem de nærmeste store foreninger, Skælskør og Hashøj. For at undgå klikedannelser bør man nok involvere hele Jægerrådet på en eller anden måde.

Kredsformanden stopper i år, så der skal vælges nu suppleant for HB Stig Egede Hansen da kredsformanden er suppleant for HB medlemmet. Der var en kandidat, Torben møller Nielsen fra Sorø Jagtforening, han har tidligere været ansat i DJ men stoppede da man flyttede til Kalø.

Han blev valgt efter at Stig have præsenteret ham nærmere. Han er samtidig eneste kandidat til posten som Kredsformand. Der blev også valgt tre kandidater til Repr. mødet i Vingsted. Jeg havde forud for mødet prøvet at finde nogle kandidater uden det store held men med HB´s hjælp lykkedes det til sidst. Uffe Schiøtt fra Skælskør Jagtforening havde dog meldt sig forinden, de to andre er Jørgen Lang fra S.V. Jagtforening og Karsten Hansen fra Stillinge. Suppleant er Karsten Søvang fra Korsør Strandjagtforening.

Derefter afsluttedes mødet og ordet blev givet til HB som kom med at godt indlæg, samt et spørgeskema om den fremtidige struktur i DJ. Der var ligeså mange meninger om fremtiden som der var fremmødte, så det skal nok give nogle livlige debatter fremover på diverse møder.

 

Der blev også fortalt om hvor langt man er nået i jagttidsforhandlingerne samt om hvilke problemer der har været undervejs. Næsten alle vores ønsker er gået igennem, enkelte arter har fået kortere jagttid, ligesom nogle arter dykænder får fredet hunnerne i en periode.

Der skal findes nogle værktøjer til at tælle fuglene således at man får det reelle tal frem når man laver fugletællinger. Det har vist sig at flytælling medfører at en stor del dykænder dykker når flyet kommer henover flokkene så der kommer et forkert billede af hvor mange fugle der er, af de enkelte arter.

Mod sædvane har der været Sortænder, Fløjlsænder og Havlit i området omkring Agersø og Omø, de plejer aldrig at være så langt sydpå og i så stort et antal som i den forgangne jagtsæson.  

Der blev spurgt om man må gå på Rævejagt i Februar, det turde HB ikke svare ja eller nej til men lovede at undersøge det nærmere. Der er nu kommet det svar at men må afholde jagt på Ræv i Februar i de egne hvor man skønner de gør skade, uden forudgående ansøgning.

Mødet sluttede med tak til de fremmødte og HB for et godt indlæg.

 

 

Til top

 

 

 

Referat fra Jægerrådet Slagelse  Årsmødet d. 03/2 2015

 

Referat fra Årsmødet i Jægerrådet Slagelse d. 3/2 2015.

Tilstede var bestyrelsen undtagen Bo Nielsen og Karl Erik Hansen. Desuden deltog HB medlem Stig Egede Hansen samt 5 medlemmer af andre foreninger.

Som dirigent foreslog bestyrelsen Jesper Schytte som også blev valgt, derefter gik mødet igang.

Formanden aflagde sin beretning ,(vedhæftet), den gav ikke anledning til nogen spørgsmål.

Det ny Tude Ådal projekt blev drøftet, der er tvivl om det bliver til noget da der er store udgifter til det, samt stor modstand blandt nogle af lodsejerne. Jægerrådet har afgivet høringssvar som bliver ført ind i den hvidbog der er ved at blive skrevet.

Der er en høring i gang om et stort vindmølle projekt syd for Omø. Det drejer sig om op til 80 møller med en højde på ca. 150 meter, der vil vi også komme med et høringsvar. Møllerne skal stå lige midt i trækruten for bl. a. rovfugle, gæs, vadefugle m.m.

Igen i år var der ikke nogen navne på hvem der skal med til Repræsentantskabsmøde i Maj. Det skal der strammes op på. Kredsformanden skal have navnene senest 14 dage før Årsmødet i Kredsen som afholdes d. 7/3 på Damme Kro.

Der var ikke indkommet nogen forslag til Årsmødet i Jægerrådet.

Efter mødet fortalte Stig om RASK  Natur, jægernes nye natursyn. Det er vigtigt for os jægere at vise omverdenen hvad vores mål og visioner er, hvis vi fortsat ønsker at gå på jagt.

Et rigtig godt og spændene foredrag som mange flere burde have mødt op og hørt.

I den forbindelse kun du deltage i debatten ved at på ind på DJ´s hjemmeside og besvare det spørgeskema du kan finde under linket RASK Natur, til sidst i spørgeskemaet er der mulighed for at skrive kommentarer til RASK Natur og spørgeskemaet.

Jeg vil opfordre alle der ønsker jagt i Danmark i fremtiden om at udfylde skemaet og dermed deltage i den demokratiske proces.

Til sidst vil jeg gøre opmærksom på at man, fra DJ`s hjemmeside kan downloade et ikon til skrivebordet således at man kan komme på DJ`s hjemmeside direkte fra skrivebordet uden at skulle over en eller anden søgemaskine.

Der er for øvrigt indgået en købsaftale vedrørende jorden til Jagtens Hus, som nu spås at stå færdig i April 2016.

 

Til top

 

 

 

 

Til top

 

Referat fra JKF Årsmødet d. 28/1 2014

 

Formanden bød velkommen til de fremmødte, hvorefter mødet gik i gang.

Først skulle der vælges en dirigent og bestyrelsen foreslog Jan Worm, hvilket blev godtaget.

Han konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt  og gav ordet til formanden som så afgav sin beretning.

Der var ingen kommentarer til beretningen bortse fra det punkt der vedrører jagt på de kommunale arealer. Her forslog Anders Nielsen at JKF overtager forhandlinger med kommunen om reguleringerne på de kommunale jorder.

Udvalgsposterne er endnu ikke fordelt men så snart det er sket vil der blive taget kontakt til de udvalgsformænd det bliver nødvendigt at samarbejde med. Da det er politiske beslutninger der skal tages, vil vi tage kontakt til politikerne først, og dernæst embedsværket hvis det er nødvendigt.

Hvem der skal deltage i møderne, udover JKF formanden vil blive drøftet på førstkommende JKF møde.

Jeg er, i dag, blevet orienteret om at der, efter flere forgæves forsøg er kommet en aftale i stand med Sørby Markedet. Vi lejer en stand på 6m. i bredden og 7 m. i dybden, så er vi nået så langt, nu mangler vi bare at få planlagt præcis hvad vi vil bruge standen til, men der er flere gode forslag i spil.

Delegerede til Repr. mødet kunne ikke blive færdigbehandlet da flere foreninger ikke kunne navngive delegerede da man endnu ikke kender datoen for Repr. mødet og derfor ikke kunne sige ja eller nej til deltagelse.

Man har, fra Sydvestsjællands jagtforening udpeget Jesper Schytte som delegeret.

Det eneste forslag til JKF mødet kom fra bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår et nyt navn til JKF da ingen ved hvad JKF står for, udover os selv og vi mangler noget der har gennemslagskraft, også i offentligheden og lyder som følgende:

Internt kaldes JKF fremover DJ`s Lokalråd, det er kort og præcist og alle ved hvad et lokalråd er.

Ud af til, når vi skal i kontakt med myndigheder, presse  etc. Skal vi præsentere os som Danmarks Jægerforbund (efterfulgt af kommunenavn). Alle kender Danmarks Jægerforbund og man er fri for at forklare at JKF ikke er et filnavn, en fagforening eller hvad jeg ellers er blevet spurgt om gennem tiderne.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget og indstilles til Årsmødet i Kredsen hvor det gerne skulle vedtages således at det kan komme med på Repr. mødet og også gerne vedtages der.

 Jeg ved at forslaget bakkes op af flere JKF´ere  og også bliver fremlagt som et punkt på flere JKF Årsmøder.

Under evt. blev der drøftet om hvad man kunne gøre for at undgå at der bliver smidt vildtaffald på rastepladser, offentlige skraldespande, i skove o.s.v.

Den nemmeste, og mest rigtige løsning er at hvis der ikke er plads i ens egen skraldespand, så kan man købe en ekstra sæk på genbrugsstationerne, fylde den op og lukke den godt tæt, så kan man stille den ved siden af sin egen skraldespand, hvor den så bliver afhentet på de sædvanlige tømningsdage.

Da mødet var slut fortalte H B medlem Stig Egede Hansen om hvordan det foregår i Vildtforvaltningsrådet når der skal laves indstillinger til Miljøministeren om de nye jagttider.

Det er sådan at den til enhver tid siddende Miljøminister bestemmer hvordan Vildtforvaltningsrådet skal være sammensat, og de beslutninger de forelægger Ministeren er kun vejledende, dog er der præcedens for at Ministeren følger indstillingen.

Når Vildtforvaltningsrådet træder sammen er der nogle organisationer der lader fornuften blive hjemme og udelukkende arbejder for at begrænse al jagt. Det ender i en lang række studehandler uden nogen form for fornuft da DJ er den eneste organisation der lægger vægt på om en art kan tåle jagt eller ej, eller om den pågældene art (mågerne) skader faunaen.

De andre organisationer, landbruget og Skovdyrkerne m. m. støtter ofte op om DJ.  De har også andre interesser end jagten og tager stilling fra sag til sag, men de modarbejder os ikke.

Vi kan kun håbe på at der sker ændringer i toppen på nogle organisationer således at det er fornuften og ikke følelser der skal afgøre hvilke vildtarter der skal have jagttid.

Jagtens Hus blev også drøftet, vi fik at vide at opstartsfasen er gået i gang og der er, fra DJ´s side ikke tvivl om at budgettet kan holde da alle foreløbige kalkulationer er lavet meget konservativt.

Der er nedsat en styringsgruppe der på ethvert tidspunkt kan stoppe projektet, inden byggeriet går i gang, hvis det ser ud til at løbe af sporet, hvilket jeg personligt ikke tror at det gør.

Den information jeg har fået indtil nu, bl. a. at der vil være en politisk konsulent i nogle dage om ugen, i København på et kontor, måske hos Landbruget, således at der altid er nogen der har fingeren på pulsen, både hos landbruget og på Christiansborg, gør mig rolig i sindet.

Der er ingen tvivl om at informationsniveauet var for lavt, men det er der blevet lovet at det bliver bedre. Jeg vil arbejde for at der kommer en månedlig statusopdatering fra DJ om hvor langt man er nået i processen.

Desuden tror jeg ikke at hverken Claus Lind, eller den samlede HB er i tvivl om hvad de har gang i, ligesom de fleste delegerede på det ekstraordinære Repr. møde heller ikke var i tvivl om hvad de skulle stemme.

Jeg vil også lige aflive det rygte der er, om at de enkelte medlemmer kan gøres personlig ansvarlig hvis noget går galt, det passer ikke.

Efter HB`s indlæg kom H.H. Erhardi fra Naturstyrelsen og fortalte om reglerne for regulering af skadevoldene vildt. Der var kun tid til at tale om duer, gæs og råger, desværre.

Han fortalte at man skal huske at en regulering går ud på, først og fremmest  at skræmme fugle væk, ikke at skyde så mange som muligt. Der var nogle, der sidste år skød så mange duer at der utvivlsomt var tale om jagt og ikke regulering. Det får den konsekvens at der i år vil blive gennemført en del flere kontroller af hvad der foregår når der er givet en tilladelse, overtrædelse af reglerne medfører som minimum en bøde.

Der skal være opsatvildtafværgemidler, de skal stå med en afstand på max, 200 m. mellem dem og de må ikke stå i et gærde, de skal flyttes jævnligt og være af en størrelse så man må skønne de har en virkning og det skal være i den afgrøde der er udsat for skader.

Vedr. gæs er det en god ide at vente til der er landet en stor flok på marken og så, hvis det er forsvarligt, skyde en af dem med riffel, så kommer de ikke der igen.

Rågerne bliver en stadig større plage, og hvis man skal reducere bestanden, ved at skyde ungerne skal man skyde 3 unger pr. rede som minimum.

De voksne fugle kan man, efter ansøgning, regulere i tiden fra medio Februar til ca. en uge ind i Marts. De må kun skydes ved rede kolonien og kun fra solopgang til solnedgang.

Rede træerne må fældes fra om efteråret og frem til d.1/2.

Erhardi fortalte også at der sandsynligvis kommer en fredning af Sædgåsen, , i det meste af landet undtagen Lolland og Falster. Grunden er at der er en underart som er i tilbagegang, den hedder Skovsædgåsen og man kan kun se forskel når man står med fuglen i hånden og desuden har et stort kendskab til Sædgæs. Der bliver nedlagt ca. 400 Sædgæs om året  i Danmark og jeg gætter på at af dem er ca. 50 Skovsædgæs, så det er ikke verdens største problem.

Vi havde en god aften hvor vi fik en masse gode oplysninger, som her er givet videre. Trist at der ikke var flere deltagere.   Mvh. Kim Jepsen.

Til top

Formandens beretning 28/1 2014

Det har været et ret roligt år uden de store problemer, bortset fra at det endnu ikke er lykkedes at få en flerårig aftale med Kommenen om jagten i Ravnebækskoven og Korsør Lystskov ligesom det ikke er lykkedes at få jagt på de bortforpagtede kommunale arealer, hvoraf en del skal sælges.

Der var igen regulering af Rågeunger på de kommunale arealer, især et sted, nemlig Trestensgården, som er en daginstitution, var plaget af Råger. De sad simpelthen på bilerne og hakkede i gummilister, spejle m.m. og ridsede lakken må tage og motorhjelme, ligesom de også landede på barnevogne der var sat udenfor, med børn i. Problemet blev delvist løst med at man opsatte en høgedrage der skræmte fuglene væk.

Der var stor forskel på hvor mange unger der blev nedlagt i de forskellige kolonier i forhold til 2012. Det skyldes nok det kolde forår med megen blæst og kulde som har forårsaget tilbagegangen af udrugede unger.

På Annebjerggaarden blev der givet tilladelse til at regulere duer og råger grundet store skader på afgrøderne. Råger blev der ikke skudt nogen af men til gengæld blev der skudt 94 duer, og det betød mindre skader på markerne end sædvanligt.

Der er et godt team af jægere der styrer reguleringen og i år skal vi have gjort alle jagtforeningerne opmærksom på muligheden for at komme ud og regulere skadevoldene vildt.

På efterårets 3 reguleringsjagter blev der nedlagt 32 harer. Den ene jagtdag blev dog ,efter jagten, delvis spoleret af en nyjæger der havde en anden dagsorden end den aftalte. Han har fået en røffel og fået besked om at han er uønsket på nyjægerjagter i JK regi fremover.

Der er givet tilladelse til at regulere råvildt men bestanden er så lille at tilladelsen ikke vil blive brugt.

Kommunen har besluttet at nedlægge Agende 21 og i stedet lave et Grønt Forum som gerne skulle medføre færre møder og en besparelse for kommunen. JKF har en plads i dette forum og jeg var til møde med dem i efteråret, da Karl Erik var forhindret. Mødet blev afholdt hos Muskelsvindfonden.

Der var også en besigtigelse af de arealer der støder op til muskelsvindfonden på den ene side og Kruusesminde på den anden, og som er ejet af kommunen. Arealet er på ca. 55 ha. Og var tidligere bortforpagtet men skal nu igen være naturområde med afgræsning. Man håber på, fra kommunens side, at det vil give en masse jordrugende fugle på området.

Jeg gjorde opmærksom på at såfremt fuglene skal have nogle unger på vingerne, er det vigtigt at få gjort noget ved prædatorerne  såsom ræv og krager, men man ønskede ikke, fra kommunens side, nogen form for jagt på arealet, men vi blev enige om at se tiden an.

Der er blevet afholdt hygiejnekursus om kursus for JKF`s bestyrelse. Begge med stor succes.

Der afholdes igen JKF kursus på Kalø i foråret men jeg har ikke kunnet komme i kontakt med kursusholder for at finde ud af om det er det samme kursus igen, eller om det er den lovede overbygning på kurset.

DJ tilbyder også at vi kan få afholdt et kursus lokalt, om førstehjælp, hvis der er interesse for det.

Senest har vi, i JKF, aftalt at vi vil deltage i årets Sørby Marked med fokus på at promovere DJ og primært vores egne foreninger. Der er ca. 1100 uorganiserede jagttegnsløsere i Slagelse Kommune så det skulle være muligt at hverve nogle medlemmer. Vi er stadig i gang med planlægningen af vores deltagelse så jeg kan ikke komme med detaljer, men da det skal laves sammen med Kredsen afholdes alle rimelige udgifter af dem.

Til orientering så stiller Kredsformanden op til genvalg.           

 

Til top

 

Referat fra JKF Slagelse bestyrelsesmøde.                         

 Sted               : Revhuset

Dato              : 11 juni 2012

 Deltagere      :                     Kim Jepsen Formand              KJ

                                            Carl Erik Hansen Grønt Råd  CEH            

                                            Carsten Nygaard                     CN            

                                            Bjarne Nielsen                         BN           

                                            Jan Worm                               JW             

                                            Karsten Hansen                     KH

                                            Steffen Hansen                      SH               Afbud

                                            Bo Nielsen (Ref)                    BO

 

Orientering af formanden om den aktuelle situation i JKF Slagelse.

 KJ informerede om at han ikke mere deltager i bestyrelsesmøderne i Sydvestsjællands Jagtforening.

 KJ har været til orienteringsmøde på Selandia omkring planerne om etablering af et større skovområde nord for Slagelse. Området skal strække sig fra Gudum til Havrebjerg og vil med tiden dække et areal på knap 600 Ha.

Pengene kommer fra Slagelse Kommune og Naturstyrelsen med en fordeling på 60/40.

Skoven skal være natur- og grundvands beskyttelsesområde.

JKF skal søge indflydelse når der skal oprettes brugergrupper.

KJ mener at DJ`s naturformidlere kunne være en god hjælp i forbindelse med indretning af fodermarker og resteområder i skoven for kronvildtet som efter al sandsynlighed vil indfinde sig.


Orientering om seneste nyt fra det grønne råd i kommunen.

Eventuelle forslag fra de enkelte JKF-bestyrelsesmedlemmer. 

JW orienterede om Skælskør jagtforenings bestyrelsesmedlem Asger Hansen er afgået ved døden efter mange års sygdom.

 JW orienterede om at der skal reguleres duer på Annebjerggården fra den 12 maj.

Det blev drøftet om det kunne være en mulighed at overdække afgrøderne.

Der er fortsat mange hare på området.

 BN foreslog en temaaften om regulering af skadevoldende vildt hvor et muligt foredragsholder kunne være Hans Henrik Erhardi fra Naturstyrelsen. BN undersøger.

 Det blev kort drøftet om muligheden for at etablere en hjemmeside fra DJ.

 
Fastlæggelse af næste ordinære møde.

 Næste møde den 10 september 2012 kl. 18.30 I Revhuset

 

Mail liste:

                      Jan Worm                                                 worm@stofanet.dk

                      Steffen Hansen                                         sh@email.dk

                      Karl Erik Hansen                                       vestergaarden@hotmail.com

                      Karsten Hansen                                        karstentri@gmail.com

                      Bjarne Nielsen                                          soegaard@christensen.mail.dk

                      Kim Jepsen                                               kimjkf@gmail.com

                      Bo Nielsen                                                bo.nielsen@familie.tele.dk

                      Carsten Nygaard                                      stinesdal@mail.dk

Til top

 

JKF Slagelse Årsmøde 2012.

 

Årsmødet blev afholdt i kulturhuset Skolegade 1 Korsør, den 17 januar 2012, med 13 deltagere.

 Formand Kim Jepsen bød velkommen til årsmødet.

 Kim Jensen, Sydvestsjællands Jagtforening, blev valgt til dirigent og kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet og derved beslutningsdygtigt. Kim ledte derefter mødet gennem dagsordenen.

 Formanden fik ordet.

 01. Beretning.

Kim redegjorde for oprettelsen af reguleringskorps til oliefugle og skadevoldende vildt.

JKF har indgået en 5 årlig  reguleringsaftale med Slagelse kommune i stedet for den tidligere 1 årlige.

Der blev redegjort for reguleringen på Annebjerggården i Skælskør af råvildt, duer og harer.

Nyjægerne nedlage på første jagt 14 hare og siden 4 på sidste jagt.

Der vil blive søgt om en forlængelse af aftalen.

Kim fortalte at JKF fremover vil søge om muligheder for regulering på flere kommunalt ejede arealer for at give nyjægere flere muligheder.

Der er internt i JKF, arbejdet på en aftale om fordeling af regulering mellem jagtforeningerne, den ers næsten på plads.

Jesper Schytte spurgte om det var muligt at kontakte Vildtkonsulenterne for få navnene på jagttegnskursisterne og derigennem nemmere at få dem indmeldt i lokalforeningerne.

Det blev afvist med den begrundelse at flere kurser afholdes som turbo weekend kurser.

Finn Jensen sagde at Sydvestsjællands Jagtforening taler med deres kursister.

Anders Petersen præciserede at nyjægere under 18 år ikke kan deltage i regulering.

 02. Valg af formand.

Kim Jepsen genopstillede og blev valgt uden modkandidat.

 04. Bestyrelsens sammensætning.

Formand Kim Jepsen Sydvestsjællands Jagtforening, Bo Nielsen Hashøj Jægerklub, Carsten Nygaard Slagelse Jagtforening, Bjarne Nielsen Omø Jagtforening, Carl Erik Hansen Agersø Jagtforening, Jan Worm Skælskør og omegns Jagtforening, Niels Andersen Høve Sogns Jagtforening og John Petersen Korsør Strandjagtforening.

Finn Jensen ønskede at trække sig fra bestyrelsen og Grønt Råd.

Kim Jepsen takkede Finn for hans store engagement og indsats både i bestyrelsen og i Grønt Råd.

05. Indstilling af kandidat til hovedbestyrelsen.

Der var enighed om at indstille Stig Egede Hansen som kandidat til hovedbestyrelsen for kreds 6.

Til suppleant i hovedbestyrelsen indstilles Jørgen Mortensen, kredsformanden for kreds 6. 

06. Indstilling af delegerede til Repræsentantskabsmødet i juni.

Bo Nielsen, Hashøj Jægerklub.

Jan Worm, Skælskør og omegns Jagtforening.

Anders Nielsen, Sydvestsjællands Jagtforening.

Jesper Schytte, Sydvestsjællands Jagtforening. 

Suppleanter:

Anders Petersen, Hashøj Jægerklub.

Susanne Kjeldgaard, Skælskør og omegns Jagtforening.

Finn Jensen, Sydvestsjællands Jagtforening.

 07. Indkomne forslag.

Ingen forslag.

 08. Eventuelt.

Det kommende formandsvalg i DJ blev debatteret og Jesper Schytte foreslog at formanden ikke kan sidde mere end 12 år på posten og med glidende overgang efter 8 år med den nye formand. Der var dog ikke enighed med Jesper, selv om flere syntes det var et sympatisk forslag. Dog mente mange at de sidste 4 år ville blive en periode uden engagement og handlekraft fra DJ.

 

Finn Jensen savnene flere ting, særligt manglede der flere nye jagt tider.

 Der var en del kritik, fra flere af de fremmødte, af den ustrukturerede mødeform på årsmøde.

 Der blev forlangt at dagsorden for årsmødet ligger fast på seneste JKF møde inden årsmødet.

 Anders Petersen opfordrede flere medlemmer om at møde op til årsmødet og at JKF gør sig mere synlige.

 Finn Jensen mente at det er lokalforeningerne som har ansvaret for kvaliteten i JKF da de indstiller til bestyrelsen.

 Formanden indkalder til konstituerende møde i bestyrelsen snarest.

 Referent, Bo Nielsen Hashøj Jægerklub.

 

Til top

 

Referat fra JKF Årsmøde d. 2/2 2011.

 
Mødet startede med at jeg bød deltagerne velkommen og derefter valgte de tilstedeværende Danny Sørensen som dirigent, som sørgede for at mødet blev afviklet i god ro og orden.
 
Vi startede med at afholde 1 min. stilhed til ære for de medlemmer der er gået til de evige jagtmarker, og så gik jeg igang med min beretning.
 
Jeg orienterede om at JKF fik en aftale med Kommunen om at regulere rågeunger på de Kommunalt ejede jorder, og at den skal fornyes i år, jeg skal til møde d. 17/2. 
 
Kommunen krævede sidste år, at det var erfarne og navngivne jægere som skulle udpeges af Kommunen der foretog reguleringen, jeg vil prøve at opbløde det krav ved de nye forhandlinger, det skulle gerne være således at der er andre der får mulighed for at prøve denne spændene jagtform,
 
Skovens Dag: sidste år deltog Kommunen ikke i Skovens dag, der manglede penge i kassen, til gengæld blev den afholdt af SNS iBakkelyskoven ved Vemmelev, uden den store succes og uden deltagelse af jagtforeningen. I år vil Sydvestsjællands Jagtforening selv afholde Skovens Dag d. 8/5 såfremt Kommunen vil give tilladelse.
Afholdelsen vil ske sammen med de foreninger/Spejderkorps der plejer at deltage, Dagen vil blive fejret uanset om Kommunen vil give tilskud eller ej såfremt man kan få den tidligere nævnte tilladelse.
Vores Kultur-og Fritidsrådsformand Anders Nielsen blev offer for den politiske rokade i byrådet, og han stopper d. 1/3 2011.
 
Vores formand i Kreds 6, Henrik Sørensen, der blev nyvalgt i Marts måned 2010 døde uventet efter få måneder og næstformanden Jørgen G. Mortensen blev indsat som formand indtil Årskredsmødet d. 13/3 2011, hvor han stiller op til valg af formand, ny næstformand indtil samme dato, er Kim Jepsen.
 
Der er vedtaget nye procedurer for ansøgning om tilladelse til at regulering af skadevoldende vildt og fældefangst, de er til at finde på Naturstyrelsens hjemmeside, da den er under opbygning kan der periodevis være nedbrud.     
 
JKF har deltaget i en undersøgelse om Nataktive Pattedyr. anledningen dertil var en henvendelse fra Lonnie Jessen ,der er studerende ved DMU og undersøgelsen er hendes eksamensopgave. Vi havde et godt samarbejde med flere "grønne organisationer" og Lonnie var yderst tilfreds med den hjælp hun fik. Vores opgave var at hver person, der var ca. 20, deraf ca. halvdelen jægere skulle finde 5-10 punkter i deres nærområde som skulle plogges ind på et kort via GPS og man skulle efterfølgende, efter mørkets frembrud og ved hjælp af en kraftig lygte, tælle hvor mange pattedyr der var på det pågældende sted og efterfølgende skrive dem ind i et skema der efterfølgende skulle sendes til Lonnie. Undersøgelsen stod på i Oktober måned og Lonnie fik en masse data til sin opgave, hun har lovet at komme og fortælle om resultatet når hun er færdig. Undersøgelsen vil, måske, blive gentaget i år, i efteråret.
 
I forb. med operation Grøn Vækst er der et projekt Våde Enge igang i området omkring Bildsøvejen som skal tilvejebringe et stort vådområde, ligesom man har planer om at bringe noget af åløbet tilbage i sit oprindelige leje. Det er et projekt til 45 mill., de fleste penge kommer heldigvis "udefra" og vil ikke belaste Kommunen ret meget. Det største problem bliver nok at skaffe "erstatningsjord" til de lodsejere der skal lægge jord til det nye vådområde.
HB medlem Christian Clausen er stoppet spm HB medlem fordi han er blevet ansat af DJ til at styre Interregprojektet, og så må han ikke være HB medlem, i hans sted har vi fået en god mand, Stig Egede Hansen fra Sorø som fungerer som HB medlem indtil Årskredsmødet d. 13/3 hvor han opstiller til valg som HB medlem. Da han var suppleant skal der vælges en ny suppleant og følgende personer blev indstillet til at opstille til valg på JKF årsmødet, Kim Jepsen og Jesper Schytte fra Sydvestsjællands Jagtforening.
DJ har fået nyt medlemskartotek og det har ikke været problemfrit, nogle har fået forkert opkrævning, andre er blevet slettet som medlem.
Jeg var til orienteringsmøde i Nykøbing F. om Natura 2000 planerne med Natutstyrelsen og efterfølgende blev det aftalt med Trine Bergholtz at vi afholder et møde hvor vi skal udarbejde fælles regler for de høringssvar vi skal give til kommunen inden d. 6/4. Alle høringssvar skal først lige runde DJ for at se om vi evt. har lavet nogle "brølere" i høringssvaret. de største problemer vi har i Slagelse JKF er at man vil sænke jagttrykket fordi vi har en vigende bestand af dværgterner, (de er trukket sydpå når jagtsæsonen starter),  så den plan skal skydes ned.
Vores Grønne Råds medlem var taget til Sverige, der var sprunget et vandrør i jagthytten, så ingen beretning derfra.
Der er sket lidt ændringer i JKF Bestyrelsen i det forgangne år, Jan Worm er midlertidig på Grønland og Anders Petersen fra Hashøj Jægerklub er "gået af". En stor tak til Anders for hans  store engagement i JKF. Nyt medlem fra Hashøj, og som også er ny formand samme sted, er Bo Nielsen, velkommen til ham, og også velkommen til Ole Petersen fra Skælskør og Omegns Jagtforening, der afløser Ole mens han er på Grønland.
Til Repræsentantskabsmødet blev der udpeget følgende delegerede: Ole Petersen fra Skælskør, Jesper Schytte fra Korsør og Frank Petersen fra Agersø.

 

Til top

Referat fra JKF Årsmøde afholdt
d. 21/1 2010 i Kulturhuset i Korsør.

Tilstede var repræsentanter fra Hashøj Jægerklub, Sydvestsjællands Jagtforening, Skælskør jagtforening, Stillinge Jagtforening,Agenda 21/Grønt Råd, HB medlem Christian Clausen samt undertegnede.
 
Danny Sørensen blev valgt som dirigent.
Formanden startede med at fortælle om JKF`s økonomiske forhold, der var brugt 580,60 kr. i årets løb, de var brugt til møder og kontorartikler.
Der har ikke været de store problemer i JKF`s ansvarsområde og heller ikke de store aktiviteter, men det kommer der i år.
Der blev oplyst at politiet ønsker at få oplysninger om alle skydebaner i landet med henblik på at få dem registreret således at de kan tjekke om de overholder de sikkerhedsmæssige krav, og om de er forsikret, og om forsikringsbeviset hænger synligt på skydebanen, for det SKAL det.Det gælder for alle typer skydebaner og er man i tvivl om den skydebane men benytter er godkendt, må man rette henvendelse til den daglige ledelse. Er den daglige ledelse i tvivl om banen skal godkendes eller ej, er det en god ide at spørge hos politiet.
Da der er kommet en bekendtgørelse der kræver at al ammunition skal være låst inde i SKAFOR blå godkendte skabe, eller rum der lever op til kravende for SKAFOR blå, bør man, især på skydebanerne, tjekke om det er orden, inden den 1/3 2010 hvor bekendtgørelsen træder endelig ikraft. Man må forvente at der vil komme kontrolaktioner efter denne dato, sansynligvis i første omgang på skydebanerne.
Der har, året igennem, været arbejdet en del på at få oprettet et korps der skal træde til, hvis der skulle ske et udslip af olie eller kemikalier i storebælt, eller de ferske vande.
Det har været svært at få på plads, da det skal ske i samarbejde med Odsherred Statsskovdistrikt, som p.g.a strukturændringer ikke har haft tid til at mødes med os, og fordi Statsskovdistriktet først vil have et møde med kommunerne om indsamling af aflivede fugle, det skulle gerne afholdes i foråret, men lige nu har de travlt med at skrive tilladelser til reguleringer. 
Vi har i JKF besluttet at vi vil gøre vores del af beredskabet klar, så må vi vente på at få færdiggjort aftalen med Statsskovdistriktet senere.
Slagelse Kommune har besluttet at der skal oprettes et reguleringskorps der skal ledes af JKF og som skal sørge for at der reguleres skadevoldende og støjende vildt, primært på de kommunale jorder, men også på de private, hvis der skulle opstå et behov for det.
Jeg vil kontakt kommunen i den nærmeste fremtid, for at aftale et møde mellem JKF og kommunen for at få en endelig aftale til underskrift.
Slagelse Kommune har besluttet at det er vinter på Agersø Og Omø fra d. 1/9 til d. 1/5 det efterfølgende år, det betyder at Agersø og Omø i den periode er udelukket fra at deltage i JKF møder og al mulig anden selskabelighed, der foregår uden for øerne i den periode.
Det betyder at vi bliver nødt til at finde  andre tidspunkter til at holde møde på, det kunne være at vi kunne starte en eftermiddag kl. 1600 til 1930, eller evt, tidlig fredag eftermiddag, i værste fald kan det blive lørdag formiddag, men det skal vi helst undgå.  Jeg vil gerne vide hvad der passer jer bedst, så vi også kan få øboerne med til møderne.
Finn Jensen fra grønt råd fortalte at det nuværende Agenda 21, som har stor indflydelse på vores og andre naturbrugeres muligheder for ar agere i naturen, ophørte med at eksistere samtidig med at det gamle byråd gik af.
Nu skal der så vælges et nyt Agenda 21 , med en ny formand, så må vi håbe at der også bliver plads til os.
Det Grønne Råd, som retteligt hedder Natursamrådet, har ikke haft nogen sager på dagsordenen, som kunne have negativ indflydelse for vores muligheder for at gå på jagt, det eneste problem som vi har, og som man også har andre steder er Kite-surfere som med en faldskærm og et surfbræt, sejler frem og tilbage i Korsør Nor, og i nogle af fuglereservaterne med stor fart og skræmmer al fuglevildt væk så svømmeænderne ikke får mulighed for at raste og æde. Hvis de gør det samme i fuglenes ynglesæson vil det være en katastrofe for svømmeænder, gæs og svaner, Karsten fra Stillinge Jagtforening kender nogle af dem og vil prøve at få en aftale med dem, om at bruge en begrænset del af Noret til deres sport.
 
Derefter var der valg til JKF´s bestyrelse, og følgende blev valgt,
Omø: Bjarne Nielsen for 4 år.
Agersø: Carl Erik Hansen for 4 år.
Høve: Niels Andersen for 4 år.
Hashøj Jægerklub: Anders Pedersen 1 år.
Så var der valg til Repræsentantskabsmødet d.12/6 2010, og det medførte en hvis debatteren i forumet, fordi Kredsbestyrelsen i kreds 6 på et tidspunkt har besluttet et der er 3 mandater pr.  JKF i kreds 6, man besluttede at se bort fra det gamle system hvor antallet af delegerede var afhængig af medlemstallet i de enkelte foreninger.
Kreds 6 har 35 mandater til Repræsentantskabsmødet, deraf er der 11 på forhånd reserveret til Kredsbestyrelsen, og de resterende 24 fordeles på de 8 JKF`er der er i kredsen, 3 til hver JKF. Det betyder at der ikke, som nogen troede, bliver valgt flere på Årsmødet i Kreds 6 d. 6 Marts. JKF vælger på deres årsmøde, nogle personer der stiller op til at blive valgt som delegerede til Repræsentantskabsmødet, og det sker så på Kredsens årsmøde.
Jesper Schÿtte, Steffen Hansen og Jørgen Lang blev valgt som kandidater på JKF Slagelses årsmøde, men vi skal også have fundet 3 suppleanter for dem, og gerne inden d. 6/2 2010.
Husk at har man nogen forslag til noget det skal behandles på Årsmødet i Kredsen så skal jeg have det på skrift eller mail senest. d. 6/2 2010, da det ellers ikke kan komme med på Årsmødet.
Under evt. redegjorde Christian Clausen for de kommende Natura 2000 forhandlinger, som kan betyde store negative ændringer i vores muligheder for at gå på jagt på vores vådområder og på havet,han bad os om at holde øjne og ører åbne og følge godt med i den lokale presse, og skulle der dukke noget op som vi ikke kan lide eller forstå, skulle vi straks rette henvendelse til DJ og bede om hjælp.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardforretningsorden for Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd (JKF)

 
 

Denne forretningsorden supplerer Danmarks Jægerforbunds vedtægter.

1 Konstituering mv.

1.1 Umiddelbart efter afholdelsen af årsmødet i JKF afholder bestyrelsen møde for at konstituere sig og vælge næstformand, sekretær samt repræsentant til det grønne råd i kommunen.

1.2 Det konstituerende møde ledes af formanden.

1.3 Næstformanden, sekretæren og repræsentanten til det grønne råd vælges med simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

1.4 Formanden samt medlemmet af det grønne råd repræsenterer JKF udadtil, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.

1.5 I tilfælde af formandens forfald varetages de ham påhvilende pligter, henholdsvis udøves de ham tilkommende beføjelser af næstformanden.

2 Indkaldelse mv.

2.1 JKF-bestyrelsen kan afholde møde hvert kvartal og i øvrigt, når formanden eller det grønne rådsmedlem finder det nødvendigt.

2.2 Formanden er pligtig at indkalde til bestyrelsesmøde, når det begæres af mindst tre medlemmer af JKF-bestyrelsen eller af medlemmet af det grønne råd.

2.3 Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst fjorten dages varsel. Varslet kan dog afkortes af formanden, når særlige forhold gør det nødvendigt. Er hastende beslutning fornøden, etableres et JKF-bestyrelsesmøde som telefonmøde. Mødet protokolleres/refereres. Findes det hensigtsmæssigt, kan formanden træffe beslutning om, at sager af mindre betydning afgøres gennem skriftlig cirkulationsbeslutning, eventuelt pr. mail. Det materiale, som i så fald har cirkuleret som beslutningsgrundlag blandt JKF-bestyrelsesmedlemmerne, skal indføres i protokollen/referatet.

2.4 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og det til brug for JKF-bestyrelsens behandling af de enkelte sager nødvendige skriftlige materiale. Medlemmer, der ønsker at fremsætte forslag til behandling på mødet, skal derfor i god tid forinden sende nødvendige oplæg til formanden. Emner, der ikke er angivet i dagsordenen, kan ikke behandles på det pågældende møde, medmindre andet enstemmigt vedtages af de tilstedeværende medlemmer af JKF-bestyrelsen.

2.5 Dagsordenen for ordinære bestyrelsesmøder skal indeholde følgende punkter:

• Godkendelse og underskrift af protokollat/referat fra sidste møde.
• Orientering om den aktuelle situation i JKF´et.
• Orientering om seneste nyt fra det grønne råd i kommunen.
• Eventuelle forslag fra de enkelte JKF-bestyrelsesmedlemmer.
• Fastlæggelse af næste ordinære møde.

3 Beslutningsdygtighed, stemmeflerhed


3.1 Formanden leder møderne. JKF-bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af samtlige medlemmer er til stede.

3.2 Der må ikke træffes beslutning i nogen sag, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft rimelig anledning til at deltage i behandlingen.

3.3 Hvis formanden - uanset af hvilken årsag - i mere end tre måneder bliver ude af stand til at bestride hvervet, varetages hvervet af næstformanden indtil det førstkommende ordinære JKF-årsmøde, hvor nyt valg foretages, medmindre formanden forinden er blevet i stand til at bestride hvervet.

3.4 De i JKF-bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

4 Referat

4.1 Formanden har ansvaret for, at der føres en protokol/referat.

4.2 Af protokollen/referatet skal fremgå:

• Tid og sted for mødet.
• Hvem, der har deltaget i mødet
• Dagsorden for mødet.
• De trufne beslutninger.
• Tid og sted for kommende JKF-bestyrelsesmøder.
• Hvem, der har ført protokollen/referatet.

4.3 Protokollen/referatet underskrives af JKF-bestyrelsens medlemmer. Medlemmer, der ikke har deltaget i et protokolleret/refereret møde, skal i protokollen/referatet anføre, at de har læst protokollen/referatet, jf. 2.5.

4.4 Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i JKF-bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening og begrundelsen derfor tilført protokollen/referatet.

5 Kompetence

5.1 JKF-bestyrelsen skal

• varetager samarbejdet med kommunens miljømyndigheder, bl.a. ved at udpege en repræsentant til kommunens ”grønne råd”
• arbejder for, at et ”grønt råd”, såfremt det ikke findes, bliver etableret i kommunen
• søger samarbejde med kommunens øvrige grønne organisationer
• varetager agitationsarbejdet i kommunen, herunder søger oprettet foreninger, hvor der er behov herfor
• arbejder for at interessere medlemmerne i kommunen for faunaens bevarelse
• fremmer et godt kammeratskab mellem medlemmerne i kommunen
• er bindeled mellem kommunens foreninger og kredsen
• medvirker ved arrangement af f.eks. flugtskydning, markprøver, riffelskydning m.v. i samarbejde med kredsen

5.2 Ved hvert bestyrelsesmøde aflægger formanden beretning om JKF´s virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde.

5.3 Ved hvert bestyrelsesmøde giver medlemmet af de grønne råd en orientering om arbejdet i rådet.

5.4 Hvert enkelt bestyrelsesmedlem drager omsorg for, at materiale, som han har modtaget i forbindelse med sin funktion i JKF-bestyrelsen, ikke kommer uvedkommende i hænde.

6 Tegningsregler, attestation

6.1 JKF tegnes af formanden.

6.2 JKF-formanden er berettiget til at attestere bilag (anvise til betaling) jf. “Retningslinier for den økonomiske forvaltning af Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd”. Der kan af JKF-bestyrelsen gives prokura til, at to andre af kredsens bestyrelsesmedlemmer i forening kan attestere.

6.3 Samtlige udgifter refunderes af økonomiafdelingen ud fra de af formanden attesterede bilag.

7 JKF-årsmøder

7.1 JKF-formanden indkalder til JKF-årsmøder.

7.2 Det ordinære årsmøde afholdes senest fire uger inden det ordinære kredsmøde.

8 Udlevering af forretningsordenen mv.

8.1 Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den originale forretningsorden og have udleveret et eksemplar deraf. De skal ligeledes have udleveret et eksemplar af Jægerforbundets vedtægter.

8.2 Forretningsordenen indføres i forhandlingsprotokollen/referatet.

8.3 Den af JKF-bestyrelsen vedtagne forretningsorden skal indsendes til Jægerforbundets hovedkontor til hovedbestyrelsens godkendelse.

8.4 Denne forretningsorden træder i kraft den 1.april 2008.
Ovenstående vedtaget på JKF-bestyrelsesmødet


Godkendt af Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse